logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Základné informácie

Hlavnou činnosťou Mestských lesov Sabinov, s.r.o. je:

Hlavné ciele sú:

ekonomické
1. zabezpečenie trvalosti a vyrovnanosti produkcie všetkých relevantných tovarov a služieb poskytovaných lesmi
2. tvorba príspevku do rozpočtu mesta
3. poskytovanie služieb pre mesto, obce a miestne obyvateľstvo
sociálne
1. udržiavanie estetických a krajinotvorných prvkov lesa pri praktickom vykonávaní hospodárskej činnosti
2. uplatňovnie diferencovaných postupov v obhospodarovaní lesov vzhľadom na stanovištné typy, kvalitu porastov a tvorbu nedrevných produktov lesných ekosystémov
environmentálne
1. vykonávanie pravidelného monitoringu zdravotného stavu lesa na identifikáciu rozsahu a kombinácie škodlivých činiteľov a ich eliminácia
2. podpora existujúcej biologickej diverzity ponechávaním stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva a bútľavých stromov v takom množstve, aby nemali nepriaznivý vplyv na zdravotný stav a stabilitu lesa

Zakladateľská listina Mestských lesov
Orgány spoločnosti
Výročná správa Mestských lesov 2013
Výročná správa Mestských lesov 2014
Výročná správa Mestských lesov 2015
Výročná správa Mestských lesov 2016
Výročná správa Mestských lesov 2017
Výročná správa Mestských lesov 2018
Výročná správa Mestských lesov 2019
Výročná správa Mestských lesov 2020
Výročná správa Mestských lesov 2021
Výročná správa Mestských lesov 2022