logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Informácie o obhospodarovaných lesných porastoch vo vlastníctve mesta Sabinov

Sumárne údaje Programu starostlivosti o les
LC: Petrova
LUC: mesto Sabinov
Program starostlivosti o les platný na obdobie 2014 - 2023
 
SUMÁRNE ÚDAJE Z PSoL Mj KATEGÓRIA LESA SPOLU
H U O
Plocha lesných porastov ha 554,69 415,32 51,94 1 021,95
 
Zásoba spolu m3 151 212 128 948 14 597 294 757
ihličnatá m3 93 110 43 396 2 019 138 525
listnatá m3 58 102 85 552 12 578 156 232
Ťažba celkom spolu m3 49 035 28 392 300 77 727
ihličnatá m3 35 060 16 776 51 836
listnatá m3 13 975 11 616 300 25 891
z toho kalamita listnatá m3 10 10
Ťažbová plocha ha 112,14 48,28 0,69 161,11
Ťažba obnovná spolu m3 46 211 21 749 300 68 260
ihličnatá m3 33 646 16 027 49 673
listnatá m3 12 565 5 722 300 18 587
Prebierková plocha skut. ha 134,69 213,04 347,73
násob. ha 134,69 213,04 347,73
Ťažba výchovná spolu m3 2 824 6 643 9 467
ihličnatá m3 1 414 749 2 163
listnatá m3 1 410 5 894 7 304
Prebierková plocha nad 50 r skut. ha 14,94 164,45 179,39
násob. ha 14,94 164,45 179,39
Ťažba výchovná nad 50 r spolu m3 244 5 453 5 697
ihličnatá m3 58 350 408
listnatá m3 186 5 103 5 289
Prebierková plocha do 50 r skut. ha 119,75 48,59 168,34
násob. ha 119,75 48,59 168,34
Ťažba výchovná do 50 r spolu m3 2 580 1 190 3 770
ihličnatá m3 1 356 399 1755
listnatá m3 1 224 791 2 015
Prečistková plocha skut. m3 39,9 29,12 0,61 69,63
násob. m3 47,32 38,4 0,61 86,33
 
Zalesňovanie ha 113,58 51,71 0,69 165,98
z plánovanej ťažby ha 112,14 47,35 0,69 160,18
z toho prirodzené zmladenie ha 90,42 45,61 0,69 136,72
prvé ha 1,44 4,36 5,8

vymera_lesov_podla_kategorii

vymera_lesov_podla_kategorii

Program starostlivosti o les 2014-2023 LC Petrova (klik)

Prehľad o lesných porastoch a ťažbe dreva za predchádzajúce desaťročie:

Lesný hospodársky plán 2004 - 2013 (klik)