logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

POZOR ŤAŽBA
A PRIBLIŽOVANIE DREVA

Mestské lesy Sabinov, s. r. o. oznamujú, že v prímestskom rekreačnom lese Švabľovka (úsek od staveniska kúpeľov Švabľovka a orechového sadu do konca lesoparku v smere na Pečovskú Novú Ves) prebieha ťažba dreva. Ťažba a približovanie drevnej hmoty bude prebiehať do 31. mája 2018 (resp. do odvolania). Venujte zvýšenú pozornosť pri pohybe lesoparkom, vstup do lesa v uvedenej lokalite je na vlastné riziko. Mapka

marec 2018

Terénne úpravy v lesoparku Švabľovka

- rozširovaný chodník žltou farbou

Oznamujeme návštevníkom lesoparku Švabľovka, že počas júna mesto Sabinov vykonáva terénne úpravy na rozšírení chodníka medzi Ražňanskym a Švabľovkovym mostom. V rámci vlastnej bezpečnosti rešpektujte zákazy vstupu na označené pracovisko, zvoľte obchádzku inou časťou chodníka a venujte zvýšenú pozornosť najmä pri pohybe pod chodníkom na ktorom sa v lese pracuje.

jún 2018

Deň s lesníkom v Spišskej Belej

Pri lesnej škôlke na lokalite Fľak s náučným chodníkom v piatok 11. mája pripravili Lesy mesta Spišská Belá II. ročník podujatia pre 90 žiakov základných škôl. Certifikovaní lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra a lesný sprievodca z Vojenských lesov, Mestských lesov Sabinov a Lesov Spišská Belá zabezpečili program na šiestich stanovištiach. Prostredníctvom zážitkových aktivít: Lesné sudoku, Zmyslové poznávanie, Včely v lese, Lesný talizman, Lesné zvieratká, Lesné činnosti a Lesná škôlka si hravou formou žiaci rozšírili svoje vedomosti o lese. Nasledovala ukážka lesníckych činností: vyťaženie vysokej jedle, odvetvovanie, manipulácia, sustreďovanie koňom a nakladanie dreva na vyvážaciu súpravu. Ďalší zamestnanci medzitým opiekli špekačky pre deti špekačky a pripravili čaj, po tomto pohostení nasledovalo vyhodnotenie programu odovzdanie diplomu pre triedu i drobné odmeny pre každého účastníka. Milým prekvapením pre nás lesníkov boli rôzne obrázkové odznaky vlastnoručne urobené deťmi, ktoré sa mali možnosť absolvovať podujatie po druhý raz.

Krásne počasie pod Tatrami Škriatok z lesných talizmanov Darček od školákov
máj 2018

Začiatok sezónnych prác

Pohľad spod lesa na Drienické hirky v strede

Vytrvalá zima spôsobila, že pestovnými prácami sme začali po Veľkej noci. Na sezónne práce nastúpili 10 pracovníci, z toho 5 prostredníctvom príspevku úradu práce na regionálnu zamestnanosť. Po absolvovaní poučenia BOZP a Protipožiarnej ochrany začali s prípravou plôch na zalesňovanie (uhadzovan a pálenie zvyškov po ťažbe) a vyzdvihovaním sadbového materiálu z uznaných porastov a údržba protipožiarnych pásov. Každoročným zbieraním odpadkov okolo cesty od parkoviska lanovky nadol k našej vstupnej tabuli sme zapojili do výzvy na jarné upratovanie Čergova. V ďalších týždňoch prebiehalo zalesňovanie, ktoré by malo byť v závislosti od počasia ukončené najneskôr v druhom májovom týždni, nasleduje údržba lesných chodníkov a približne od júna sa začne s vyžínaním- odstraňovaním buriny. V jeseni sa bude vykonávať ochranný náter proti ohryzu zverou a príprava pôdy na prirodzenú obnovu (nakopávaním plôšok).
Výzva - veľké jarné upratovanie Čergova

apríl 2018

Viac informácií o lesoch aj pre laickú verejnosť v príspevkoch SLsK

SLsK – Slovenská lesnícka komora je neštátna, nepolitická a samosprávna inštitúcia, zriadená zákonom č. 259/1993 Z. z., ktorej poslaním je uplatňovať oprávnené spoločné záujmy členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky a zúčastňovať sa na jej uskutočňovaní v záujme rozvoja a zveľaďovania lesníctva v Slovenskej republike.
V záujme zvyšovania informovanosti o činnostiach o lese a hospodárení v ňom SLsK pripravuje sériu článkov, formou úvah k rôznorodým názorom prezentovaným v médiách. Doplňovanú sériu článkov s názvom Pravda o lese... môžete nájsť na http://www.slsk.sk/pravda_o_lese.html, alebo facebookovej stránke https://www.facebook.com/Slovensk%C3%A1-lesn%C3%ADcka-komora-414942708890683.

február 2018

Plán hospodárskej činnosti na rok 2018

Vzhľadom na to, že MsL Sabinov máme okrem THP, celoročne zamestnaného strojníka pri traktore vykonáme ťažbu drevnej hmoty priebežne aj v zimnom období. Na začiatku roka bola dokončená obnovná ťažba v poraste na Zálesí, ťažba v Jakubovanoch bola z dôvodu nedostupnosti pre odvoz prerušená. V Drienici pri kameňolome bola vykonaná časť výchovnej ťažby a sústreďovanie koňmi, približovanie drevnej hmoty na sklad bude realizované po ukončení lyžiarskej sezóny. Priebežne sú spracovávané roztrúsené kalamity v jednotlivých porastov. Plánovaný objem úmyselnej ťažby závisí od vzniku kalamity v priebehu roka, celkový plánovaný rozsah ťažby je cca 7000 m3, z toho takmer 2000 m3 výchovnej úmyselnej ťažby. Predpokladáme, že zalesňovanie bude v plnom rozsahu realizované vlastnými sezónnymi zamestnancami na ploche cca 4,78 ha, z toho opakované zalesňovanie na ploche 1,52 ha, očakávané je prirodzené zmladenie BK a JH na ploche 0,71 ha. Plánovaná potreba sadbového materiálu je 26 500 ks z toho buk (48%) vyzdvihovaním z vlastných zdrojov LRM, jedľa (25%), smrekovec, javor, ostatné dreviny vtrúsene BH, CS, JL, JS, LM. Pestovná činnosti zahŕňa starostlivosť o vysadené kultúry: odstraňovanie buriny (vyžínanie), odstraňovanie nežiadúcich krov drevín, ochranný náter stromčekov pred ohryzom zverou. Príprava plôch po ťažbe na budúce zalesňovanie: ukladanie konárov na kopy tzv. uhadzovanie, pálenie haluziny aj prípravu pôdy pre prirodzené zmladenie – spolupôsobenie (kyprenie pôdy prekopávaním motykou). Na zalesnených plochách sa bude vykonávať odstraňovanie buriny tzv. vyžínanie na poloche minimálne 23,5 ha a v jesennom období náter stromčekov pred ohryzom zveri repelentným prípravkom na ploche 14,8 ha. V mladých lesných porastoch sa budú vykonávať prečistky a plecie ruby o výmere 9 ha. V jarnom období sa vyčistia protipožiarné pásy, medzi navrhované opatrenia prevencie škôd spôsobovaných zverou patrí aj budovanie ochranných oplôtkov najmä v kultúrach so zastúpením jedle.

Ďalšie plánované aktivity, ktoré nepatria do lesníckych hospodárskych činností sú protipovodňové opatrenia: osadzovanie a údržba odrážok (smerový odtok z ciest), budovanie a údržba prehrádzok. Dôležitou činnosťou je aj pokračovanie v zameriavaní vonkajších hraníc lesného celku Petrova a ich následná stabilizácia výstavbou hraničných kopcov. V jarnom období sa bude vykonávať každoročná údržba lesných chodníkov, zber odpadkov na Švabľovke (prípadne oprava lavičiek), v rekreačných lesoch Drienica, ale i v k. ú. Zálesie.

január 2018