logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

Pokračovanie zameriavania vlastníckych hraníc

Po doterajšom vyznačení majetkových hraníc lesa mesto Sabinov uzatvorilo nové nájomné zmluvy s doterajšími užívateľmi častí pozemkov. V dvoch prípadoch došlo k oddeleniu časti parciel a zmene druhu pozemkov, ktoré dlhodobo neplnili funkcie lesov. Pri jednej parcele v k. ú. Zálesie naopak došlo k zmene kultúry z TTP na lesný pozemok. Postupne prebieha riešenie ďalších sporných lokalít. V roku 2018 by malo pokračovať zameriavanie vlastníckych hraníc po východnej strane porastov po katastrálnej hranici obce Jakubovany a Drienice so Šarišskými Sokolovcami, kde je predpoklad posunu hranice do porastov štátnych lesov.

december 2017

POZOR ŤAŽBA
A PRIBLIŽOVANIE DREVA

Mestské lesy Sabinov, s. r. o. oznamujú, že v prímestskom rekreačnom lese Švabľovka (úsek od Ražňanského mosta po Švabľovkový most) bola 9. mája ukončená ťažba kalamitného dreva. V uvedenej lokalite bola v tomto týždni vykonaná údržba časti chodníkov. Zostávajúce časti chodníkov budú upravené po dokončení uhadzovania poťažbových zvyškov dodávateľom. Časť drevnej hmoty v nedostupných častiach porastov (ktoré sú klasifikované ako účelové, alebo ochranné) bude ponechaná na prirodzený rozklad.

V druhej polovici mája bude v Lesoparku Švabľovka prebiehať výchovná ťažba (prebierka) a sústreďovanie dreva koňmi v okrajovom poraste 596 00 (najbližšie ku k. ú. Pečovská Nová Ves). Dodržiavajte prosím zásady bezpečnosti, vhodného správania v lese, venujte primeranú pozornosť pri pohybe lesoparkom a nevstupujte na pracovisko (mapka), kde prebieha ťažba.

Ing. Peter Sasarák, konateľ, hospodár
12.5.2017

Novembrová aukcia dreva v Jaklovciach

V termíne 20.-24. november Mestské lesy Sabinov realizujú Spoločnú dražbu cenných sortimentov v spolupráci s ďalšími subjektmi obecných lesov. V ponuke sortimentov sú dreviny: buk, dub, javor horský a mliečny, jelša, jaseň a smrekovec v celkovom objeme 350 m3. Pozývame našich odberateľov i všetkých ďalších záujemcov o cenné sortimenty z našej ponuky.
Bližšie informácie u konateľa spoločnosti: Ing. Peter Sasarák 0905 632 484.

Plagát aukcia

Dražobný poriadok

Dražobný katalóg

Výsledky dražby

november 2017

Zvýšené nebezpečenstvo pri pohybe v lese

Každoročne v tomto období sa okrem individuálnych poľovačiek, organizujú aj spoločné poľovačky, kvôli vlastnej bezpečnosti preto, buďte opatrnejší pri pohybe po lese a v termínoch konania spoločných poľovačiek radšej nevstupujte do lesa v uvedených poľovných revíroch. Lesné porasty obhospodarované Mestskými lesmi Sabinov, s. r. o. sú súčasťou troch poľovných revírov: poľovný revír Hradová hora začína k. ú. obce Jakubovany, prímestský les Švabľovka v k. ú Sabinova je súčasťou poľovného revíru Marduňa 009. Najväčšia časť nami obhospodarovaných pozemkov je začlenená v revíre LYSÁ– Sabinov (k. ú. Drienica a k. ú Zálesie nad obcou Červená Voda, smerom na Jakovany). Vďaka členstvu nášho zamestnanca v Poľovníckom združení LYSÁ-Sabinov, Vám dávame do pozornosti aspoň termíny spoločných poľovačiek v tomto revíry:

Plán spoločných poľovačiek v sezóne 2017/2018

Dátum Poľovnícke
združenie
Poľovný revír Časť poľovného revíru Začiatok Miesto zrazu Koniec Miesto výradu
12.11.2017 NE LYSÁ-Sabinov LYSÁ-Sabinov Drienica, Háj, Boguš 7:30 Drienica, konečná SAD 12:00 Chata nad kúpaliskom
25.11.2017 SO LYSÁ-Sabinov LYSÁ-Sabinov Kamenná, Gola 7:30 Drienica, konečná SAD 12:00 Chata nad kúpaliskom
10.12.2017 NE LYSÁ-Sabinov LYSÁ-Sabinov Červená Voda, Orla, Koryto 7:30 za Červ. Vodou pod lipou 12:00 ihrisko Červená Voda
26.12.2017 UT LYSÁ-Sabinov LYSÁ-Sabinov Jakovany, Vinantova 7:30 ihrisko Jakovany 12:00 ihrisko Červená Voda
7.1.2018 NE LYSÁ-Sabinov LYSÁ-Sabinov Jakovany, Háj 7:30 ihrisko Jakovany 12:00 ihrisko Jakovany

Rozširovanie aktuálnych poznatkov

V mesiaci október, sme absolvovali dve vzdelávacie podujatia. Konateľ spoločnosti Ing. Peter Sasarák sa v Snine zúčastnil dvojdňovej medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2017“, organizovanej Národným lesníckym centrom. Jej cieľom, bolo poskytnúť účastníkom z lesníckej praxe a širokej lesníckej verejnosti aktuálne informácie a najnovšie poznatky výskumu z oblasti zakladania, pestovania a produkcie lesa a ponúknuť priestor pre odbornú diskusiu, kde pracovníci lesníckej prevádzky môžu prezentovať svoje námety na výskumné riešenie problémov v oblasti pestovania a produkcie lesa, s ktorými sa pri svojej práci stretávajú.
Na pozvanie predsedu Šarišsko-zemplínskeho regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov Sabinov sa pracovníčka MsL zúčastnila vo Veľkom Šariši INFODŇA organizovaného Úniou regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Ing. Milan Ovseník predniesol najaktuálnejšie informácie o príspevku a nastavení legislatívnych a ekonomických nástrojov na podporu „prežitia zdravého lesa“ – novej Vyhláške 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov s cieľom motivovať všetkých oprávnených zúčastniť sa výzvy na podanie žiadostí o dotáciu, vyhlasovanou PPA.
Získané vedomosti by mali prispieť k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesov, dokončeniu predpísaných pestovných zásahov stanovených Programom starostlivosti o les v zmysle požiadaviek novej Vyhlášky v nasledujúcom(piatom) roku platnosti. Následne v roku 2019, v prípade platnosti vyhlášky podanie žiadosti o platbu na lesné porasty.

október 2017

Pracovná cesta v Poloninách

Na začiatku augusta naši lesníci absolvovali 2-dňovú pracovnú cestu do Národného parku Poloniny, ktorý je súčasťou pohoria Bukovské vrchy. Spolu s ďalšími zástupcami lesníckych subjektov mali možnosť si prezrieť porasty pralesovitého charakteru buka v Národnej prírodnej rezervácii Rožok a jedľovobukové lesy Národnej prírodnej rezervácii Stužica zaradené v piatom stupni ochrany. Navštívili tiež lokalitu Kremenec ktorá je stredovým bodom národných parkov troch štátov: nášho NP Poloniny, Biezscadzkého národného parku (Poľsko) a Užanského národného parku (Ukrajina). Spoločne diskutovali o perspektívach prírode blízkeho obhospodarovania lesov v územiach NATURA i možnostiach spolupráce so Štátnou ochranou prírody.

Súvislé lesy Východných Karpát Hraničný bod Kremenec Vodárenská nádrž Stariná Na vstupe do NPR Pod majestátnym bukom Infotabuľa NPR
august 2017

Otvorenie cyklotrás po lesných cestách v Drienici

V sobotu 22. júla na parkovisku krytého bazéna v Drienici o 10-tej hodine odštartovalo podujatie Čergovský pedál po Šomskej cyklodrážke. Po úvodnom slove predsedu OZ Mikroregión Čergov, konateľ MsL Sabinov Ing. Sasarák prestrihol pásku a oficiálne tak otvoril značené lesné trasy a cyklotrasy pre verejnosť. Niekoľko desiatok cyklistov všetkých vekových kategórii tak vyštartovalo od tabule Mestský lesov po lesnej ceste na ľavej strane doliny smerom k hotelu Šport, pokračovali po pravej strany doliny cez lúku Boguš a vychádzali na lyžiarske svahy a konečnú autobusovú zastávku v Drienici. Pre zúčastnených bolo na štarte aj medzizastávkach pripravené malé občerstvenie a drobné upomienkové predmety od sponzorov. Všetci účastníci úspešne zvládli vyznačenú trasu a vyjadrili spokojnosť s jej prevedením.
Veríme, že novovytvorené značenie poteší všetkých miestnych milovníkov pešej turistiky a cykloturistiky a presvedčí o tom, že za krásou prírody nemusia chodiť ďaleko a zároveň priláka do nášho regiónu aj návštevníkov zo vzdialenejších krajov

Prestrihnutie pásky Pripravení cyklisti Zastávka s občerstvením
Mapa cyklotras
júl 2017

Prvé vyznačené miestne turistické trasy v rekreačných lesoch v Drienici

Od začiatku roka v spolupráci MsL Sabinov s občianskym združením Mikroregión Čergov (MČ) v lesných porastoch v katastri obce Drienica postupne vzniká infraštruktúra miestnych turistických trás.
Na začiatok nám dobrovoľníci pod názvom Spoločný Čergov (fyzické osoby spolupracujúce z MČ) osadili prvú tabuľu označujúcu lesné porasty obhospodarované mestskými lesmi. Tabuľa sa nachádza pri hlavnej ceste, oproti lyžiarskému svahu, na odbočke k mestskej chate a je vstupným bodom (1) na nové značené turistické trasy (fialová farba na mapke) k hotelu Šport - v prevádzke (4) a na Lysú. Susedný smerovník informuje, že lesná trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (odporúčame najprv prejsť cyklotrasu peši a zvážiť svoje športové schopnosti a možnosti bicykla). Lesnej cestou (zvážnicou) pokračujete nahor smerom k ďalšiemu smerovníku (2), kde si peší turisti môžu vybrať krátku prechádzku k studničke pod Petrovu (červená farba na mapke), alebo pokračovať odbočkou doprava po miestnej značenej trase (viď. foto), ktorá neskôr pokračuje lesmi Urbárskej spoločnosti Drienica. Najdôležitejším rázcestím na trase je križovatka ciest Pod Kopcovou (3) odtiaľ pokračuje v priamom smere úsek cyklotrasy (oranžová farba na mapke) končiaci poniže hotela Lysanka (mimo prevádzky), ďalej nahor už pokračujú cyklisti po známej asfaltovej ceste). Len pre peších turistov je určená odbočka doľava prechádzajúca priamo cez lesné porasty ktorá je súčasne v tomto úseku spojnicou medzi modrou a zelenou značkou zakreslených v oficiálnych turistických mapách. Odbočka napravo (modrá farba na mapke) vás nasmeruje k chatám v lokalite Kočan a späť k dolnej stanici sedačkovej lanovky pri asfaltovej ceste (čierna farba na mapke). Smerovníky na otvorených rázcestiach sú doplnené jednoduchými drevenými lavičkami. Vďaka koordinácii MsL a dôslednej práci dobrovoľníkov pri osadzovaní smerovníkov, informačných tabuliek doplnených turistickými značkami sa na vychádzke spomenutými trasami žiadny pozorný turista nestratí. Na prechádzku, či výlet rekreačnou oblasťou lesmi po pravej strane doliny potoka Šomka sa môžu cyklisti i turisti všetkých vekových kategórii vybrať už dnes. Netreba, ale zabúdať na pravidlá ochrany prírody a bezpečnosti pri pohybe lesom.

Príďte si vychutnať prechádzku s rodinou a priateľmi už toto leto.

Tabuľa na vstupe do MsL Orientačné zakreslenie turistických trás Označenie miestnej turistickej trasy Studnička pod Petrovou Rázcestie pešej trasy a cyklotrasy pod Kopcovou

V nasledujúcom období pokračuje vyznačovanie lesmi trasy po ľavej strane doliny potoka Šomka, po jeho ukončení pribudnú mapové tabule označujúce priebeh všetkých trás.

jún 2017

Deň s lesníkom v Lesoch mesta Spišská Belá

V piatok 5. mája sme prijali pozvanie Lesov mesta Spišská Belá na výchovno –vzdelávacie podujatie, organizované pre žiakov 1. stupňa ZŠ M.R.Štefánika. Domáci lesníci spolu s lesnými pedagogičkami z Národného lesníckeho centra, pracovníkom Vojenských lesov Kežmarok aj našou pracovníčkou pripravili zážitkové aktivity lesnej pedagogiky zamerané na rozšírenie vedomosti o prírode a lese. Počas slnečného dopoludnia pri Náučnom chodníku Fľak sa žiaci v skupinách postupne zapojili do štyroch aktivít, dozvedeli aké dreviny a zvieratá nájdu v lese, ako rastie les a koľko činnosť je potrebných na to, aby zo semienka vyrástol strom z ktorého sa vyrobí papier a následne kniha . Po krátkej prestávke nasledovali praktické ukážky činností spojených s ťažbou dreva. Školáci mohli sledovať zrezanie a odvetvenie stromu, prácu s koňom, meranie a označovanie dreva aj nakladanie dreva s hydraulickou rukou. Sadenie malých smrečkov si vyskúšali s pracovníčkami lesnej škôlky. Pri príprave občerstvenia, chutného čaju a špekačiek lesníkom ochotne pomohli ich spolupracovníčky z mestského úradu. Pri záverečnom vyhodnotení podujatia boli triedam udelené diplomy za účasť na podujatí, všetky detí dostali drobný darček i sladkú odmenu a rozlúčili sa s lesníkmi pozdravom: Lesu zdar !

Pri riešení pracovného listu: Od semienka po knižku Ťahanie dreva pomocou koňa Nakladanie dreva na vývozku Označovanie dreva ciachou Sadenie stromčekov do radov Opekanie pri otvorenom ohnisku aj v altánku
máj 2017

Druhá etapa zameriavania vlastníckych hraníc mesta

Zameriavanie vlastníckych hraníc majetku mesta Sabinov, lesných porastov pokračuje tento rok v katastrálnom území obce Drienica. Začne zameraním lesíkov v strednej časti obce, hiriek: Rentavej a Hájnej hôrky po hranici k. ú. Drienica a k. ú. Sabinov. V prípade vhodných podmienok na zameriavanie počas vegetačného obdobia alebo v jeseni bude pokračovať na hranici lesa a lyžiarskych svahov Ski Drienica.

apríl 2017

Rozšírený zoznam uznaných lesných porastov

Vo februári sme požiadali o doplnenie uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu (LRM) o ďalšie porasty kvalitatívne vhodné pre zber LRM, najmä s ohľadom na odber semenáčikov z prirodzeného zmladenia buka v druhom vegetačnom stupni. V marci Národné lesnícke centrum vo Zvolen uznalo 20 nových zdrojov LRM, vrátane uznaných porastov pre dreviny: smrekovec opadavý, javor horský a brest horský. Zoznam

marec 2017

Výmena člena valného zhromaždenia

Po odchode do dôchodku Ing. Jozefa Mačišáka, prednostu mestského úradu a člena valného zhromaždenia (VZ) Mestských lesov Sabinov,. s. r. o. bol Uznesením mestského zastupiteľstva č. 204 zo dňa 23.2.2017 menovaný súčasný prednosta úradu Ing. Michal Repaský za nového člena VZ spoločnosti.

február 2017

„Zimné športové hry pracovníkov obecných lesov“

Štvorčlenné mužstvo pracovníkov MsL Sabinov sa v dňoch 9.-10. februára 2017 zúčastnilo 14. ročníka Zimných športových hier v Osrblí. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: Beh na lyžiach a Obrovský slalom v kategóriach do 45 rokov a nad 45 rokov. Najlepší výsledok dosiahol Vedúci LO Trepeš Jaroslav Fabišík, ktorý prekonal svoj posledný úspech 2. miesto v roku 2006 v Mlynkoch a získal 1. miesto v disciplíne Obrovský slalom v kategórii muži nad 45 rokov (60,72 sekundy). V Behu na lyžiach dosiahol 4. „zemiakovú“ priečku. Vedúci LO Boguš Ing. Ondrej Záhorák úspešne došiel do cieľa Behu na lyžiach v kategórii do 45 rokov. Strojník Ján Molčan zvládol dve kolá Obrovského slalomu kategórie do 45 rokov za 73,71 sekundy. Technickú podporu a fotodokumentáciu zabezpečoval konateľ Ing. Peter Sasarák.

Strategická porada Pripravení do súťaže Odovzdávanie cien Diplom slalom
február 2017