logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

POZOR ŤAŽBA
A PRIBLIŽOVANIE DREVA
POKRAČUJE

Mestské lesy Sabinov, s. r. o. oznamujú, že v prímestskom rekreačnom lese Švabľovka (úsek od Ražňanského mosta po Švabľovkový most) prebieha spracovanie kalamitného dreva. Ťažba a približovanie drevnej hmoty bude pokračovať od 5. decembra 2016 do odvolania. Venujte zvýšenú pozornosť pri pohybe lesoparkom, vstup do lesa v uvedenej lokalite je na vlastné riziko.

Ing. Peter Sasarák, konateľ, hospodár
1.12.2016

Čistenie chodníka cez lesné porasty: Mestská Chata –hotel Šport

V sobotu 17. decembra sa pracovníci MsL Sabinov ako člena Mikroregiónu Čergov zúčastnili pilotnej akcie organizovanej jej predsedom Mgr. Marcelom Feňušom. Budúce aktivity členov znovuoživeného Mikroregiónu Čergov majú smerovať k zvýšeniu atraktívnosti rekreačnej oblasti Čergovské pohorie v záujme rozvoja cestovného ruchu, turistiky a športu. Skupina dobrovoľníkova a niekoľko členov Turistického klubu Jafire zo Šariských Michaľan zapracovali na spriechodnení trasy pre návštevníkov Čergova od konečnej zastávky SAD v Drienici. Pribežne bola po trase odstránená haluzina a odstránených niekoľko spadnutých stromov, na celej dĺžke trasy bolo urobené provizórne značenie žltou páskou. Na záver dobre vykonanej práce čakala účastníkov chutná kapustnica a horúci čaj v hotely Šport. Viac informácií a fotiek na Facebooku pod názvom Spoločný Čergov.

Srdečne Vás pozývame vychutnať si prechádzku zimnou prírodou. (V prípade dostatku snehu, smerom nadol je trasa vhodná aj pre skúsenejších bežkárov).

Nastúpení s pracovným náradím Najspoľahlivejšia bezmotorová píla bez dopadu na ŽP V cieli nad hotelom Šport

Navrhnutá trasa umožní turistom vyhnúť sa motorovým vozidlám a po nenáročnom teréne vystúpiť k hotelu a na Lysú. Začína oproti lyžiarskému svahu v Drienici, odbočíte smerom doľava z hlavnej cesty smerom ku Mestskej chate a pokračujete po lesnej ceste. Trasa je vyznačená žltými páskami po obvode kmeňa stromov s nápisom zelená (na koncovom úseku sa napája na značenú zelenú turistickú značku). Postupuje po lesnej ceste cez Mestské lesy Sabinov, Urbársku spoločnosť Drienica, potom odbočí opäť doľava na krátkom úseku cez porast v urbári a pokračuje stúpaním po lesnej ceste na hranici medzi mestskými lesmi a urbárom, ďalej už smeruje doprava na Lysú k hotelu Šport.

Mapa - trasa

Zvýšené nebezpečenstvo pri pohybe v lese

V tomto období sa okrem individuálnych poľovačiek, organizujú aj spoločné poľovačky, kvôli vlastnej bezpečnosti preto, buďte opatrnejší pri pohybe po lese a v termínoch konania spoločných poľovačiek radšej nevstupujte do lesa v uvedených poľovných revíroch. Lesné porasty obhospodarované Mestskými lesmi Sabinov, s. r. o. sú súčasťou troch poľovných revírov. Najväčšia časť je začlenená v revíre Lysá – Sabinov (k. ú. Drienica a k. ú Zálesie nad obcou Červená Voda). Poľovný revír Hradová hora začína k. ú. obce Jakubovany a Švabľovka v k. ú Sabinova je súčasťou poľovného revíru Marduňa 009.

Plán spoločných poľovačiek OLÚ v sezóne 2016/2017

Dátum Poľovnícke
združenie
Poľovný
revír
Časť
poľovného
revíru
Začiatok Miesto Koniec Miesto
22.10.2016nHradová hora Jakubovany8.00Hájenka13.00Hájenka
PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009Pečovské Dubina8.30Kohút15.00Kohút
6.11.2016PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009 Zuberlaz, Dvorská8.30Kohút15.00Kohút
13.11.2016nLysá SabinovDrienica, Háj, Boguš7.30Drienica konečná MHD12.00konečná SAD
19.11.2016PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009 Čalakov, Baňa8.30Kohút15.00Kohút
nHradová hora Šar. Sokolovce8.00Jarabka13.00Jarabka
26.11.2016nLysá SabinovKamenná, Gola7.30Drienica konečná MHD12.00konečná SAD
3.12.2016nHradová hora Bodovce 8.00Jarabka13.00Jarabka
PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009 Kamenná8.30Kamenná15.00Kamenná
11.12.2016nLysá SabinovČervená Voda, Orlá, Koryto7.30Za Červ. Vodou pod lipou12.00ihrisko Červená voda
PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009Zuberlaz, Dubina8.30Kohút15.00Kohút
17.12.2016PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009Záhrada, Pečovské9.00Krásne pole15.00Krásne pole
nHradová horaBabin Potok8.00Maringotka 13.00Maringotka
26.12.2016nLysá SabinovJakovany, Vinantová7.30ihrisko Jakovany12.00ihrisko Červená voda
7.1.2017PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009Kamenná9.00Kamenná15.00Kamenná
8.1.2017nLysá SabinovJakovany, Háj7.30ihrisko Jakovany12.00ihrisko Jakovany
14.1.2017PS Kamenná ČervenicaMarduňa 009Čalakov, Sejkelaz9.00Kohút15.00Kohút

Uvedené údaje sa nachádzajú na stránke LOZ VLK, kde sa nachádzajú prehľady schválených plánov spoločných poľovačiek podľa príslušných okresných úradov (schválené plány ale nezahŕňajú možné zmeny termínov, kt. PZ nahlasujú do 5 dní pred konaním spoločnej poľovačky).


Zameranie hraníc lesných pozemkov

Počas mesiac november prebiehalo zameriavanie vlastníckych hraníc pozemkov mesta Sabinov, ktoré obhospodarujú Mestské lesy Sabinov. V prvej etape začali geodeti zameriavať zo smeru od obce Jakovany hranicu medzi k. ú. Zálesie a k. ú. obce Červená Voda a pokračovali po hranici lesných pozemkov v k. ú. Drienica (Kamenná) až ku hlavnej ceste. V nasledujúcich dvoch rokoch by podľa plánu mali byť kompletne zamerané vonkajšie hranice pozemkov obhospodarovaných MsL Sabinov vo vlastníctve mesta Sabinov. Presné geodetické zameranie hraníc je nevyhnutné pre zosúladenie právneho stavu evidovaného na listoch vlastníctva a skutočného stavu v teréne. Jednoznačné vytýčenie a trvalé vyznačenie hraníc stavbou hraničných kopcov a farebnými značkami na kmeňoch stromov je predpokladom predchádzania vlastníckym sporom v budúcnosti.
Hranica porastu biely pás na kmeni Majetková hranica červený štvorec na kmeni Hraničný kopec Hraničný kopec s číslovaním zakreslený aj v mape

november 2016

Vzdelávací program Lesný sprievodca

Prvý októbrový týždeň sa naša pracovníčka zúčastnila v Poprade vzdelávacieho programu Lesný sprievodca akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci systému celoživotného vzdelávania. Súčasťou programu boli prednášky oblastiach: Metodika sprevádzania, Mediálna komunikácia, Prírodné bohatstvo regiónov, Zásady prvej pomoci, Environmentálna etika a v neposlednom rade Lesná pedagogika a zážitkové formy sprevádzania. Praktická časť vzdelávania sa konala v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici so žiakmi zo ZŠ s MŠ Spišská Teplica. Žiaci 5. ročníka spolu so škriatkom Silvarikom vstúpili do pomyselného lesa zodpovedaním otázky cez lesnú bránu, dozvedeli sa o dôležitosti všetkých prvkov v sieti lesného ekosystému a zistili ako rastie les. S použitím prírodnín si vytvorili škriatka Roburika a na záver získali za svoje vedomosti a aktivitu drobnú odmenu. Samotné vzdelávanie bolo ukončené záverečným písomným testom a udelením certifikátu Lesný sprievodca. Vzdelávací program je jednou z aktivít projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FORSOC). Projekt má charakter cezhraničnej, slovensko-ukrajinskej spolupráce a je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR.
Naše poďakovanie patrí pracovníkom Národného lesníckeho centra (NLC –ÚPLV Zvolen) za možnosť absolvovať vzdelávací program ako aj študijnú cestu na Ukrajinu.
Účastníci kurzu Praktická úkážka 1. pomoci V sieti Lesného ekosystému Silvarik pri hmatovej poznávačke Spoločná práca na Roburikovi Účastníci kurzu s deťmi zo ZŠ Spišská Teplica Za fotky ďakujeme Monike Janíkovej.

október 2016

Pád lietadla do lesného porastu

Predpoludním v utorok 4. októbra sa do nášho lesného porastu 651 00 v katastri obce Jakubovany zrútilo dvojmiestne športové lietadlo typu Lancair 360, ktoré letelo z Rumunska do Švédska. Po lietadle pátrali 8 príslušníci hasiči z HS Prešov, Sabinov a Bardejov so 4 kusmi techniky (www.pluska.sk), pri nehode zahynul 65-ročný rumunský pilot. Na mieste havárie zasahovalo aj 21 profesionálnych hasičov so 17 kusmi techniky z hasičských staníc Prešov, Sabinov, Raslavice, Bardejov, Levoča a Hanušovce nad Topľou (presov.korzar.sme.sk).
V lesnom poraste kategórie rekreačné lesy s významnou rekreačnou funkciou nachádzajúcom sa Chránenom vtáčom území Čergov (NATURA 2000), kde sa navyše nachádzajú výberové stromy jarabiny brekyne po ukončení vyšetrovania na mieste nehody zostalo roztrúsené veľké množstvo drobných trosiek z vraku, ktoré budeme musieť nakoniec sami odpratať. Medzera v korunách stromov Drobné trosky a kus sedadla

október 2016

Študijná cesta v Zakarpatskom regióne Ukrajiny

Koncom septembra sa konateľ spoločnosti zúčastnil študijnej cesty organizovanej v rámci projektu: Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FORSOC), ktorý je realizovaný v rámci programu "SK08 Cezhraničná spolupráca" z Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014.
Študijná cesta bola zameraná na výmenu skúseností a prezentáciu dobrých príkladov lesnej turistiky, ekoturistiky, lesných produktov, riadenia návštevníkov a multifunkčného hospodárenia v lesoch. Slovenskí účastníci počas trojdňovej cesty absolvovali exkurzie po území Užgorodského štátneho lesného podniku, prednášky o štátnej správe lesného a poľovného hospodárstva na Ukrajine aj diskusie o multifunkčnom lesnom hospodárstve, cestovnom ruchu, ekovzdelávaní mládeže, a prezentácie miestnych produktov. Počas nabitého programu navštívili Národný prírodný park Synevyr s Rehabilitačným centrom pre medvede a Múzeum dediny v Koločave.
Prezentácia projektu FORSOC V objekte štátnych lesov Úzkorozchodná železnica v Koločave Výroba zrubov Medvede v rehabilitačnom centre Účastníci štúdijnej cesty pri jazere Synevyr
Národný prírodný park Synevyr Národný prírodný park Synevyr
Viac fotiek a informácií

september 2016

Druhá zmluva so štátnymi lesmi

Na zmluve o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky po polroku pribudol podpis povereného riaditeľa Lesov SR š. p. Po zaplatení nájmu so spätnou platnosťou od roku 2014 môžeme do roku 2023 obhospodarovať aj porasty 1601 a 1602 spolu o výmere 2,42 ha na lokalite Švabľovka.

august 2016

Lesnícko - environmentálne platby

V máji minulého roku sme podali poslednú žiadosť o lesnícko - environmentálnu platby spolu so zoznamom pozemkov a grafickými prílohami. Na začiatku roka sme doplnili aktualizovaný zoznam porastom spolu s výpisom lesnej hospodárskej evidencie o vykonaných činností. Pôdohospodárska platobná agentúra nám schválila poskytnutie lesnícko-environmentálnej platby za rok 2015 dňa 7. júna 2016. V podopatrení zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov vo vyhlásených CHVÚ na výmeru 82,19 ha a na územiach nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území na výmere 0,49 ha. Rozhodnutím o schválení poslednej platby bol zároveň ukončený 5 ročný záväzok a ním stanovené podmienky a obmedzenia v obhospodarovaní, ktoré ale naďalej dodržiavame vychádzajúc z certifikácie PEFC. Nový Program rozvoja vidieka 2014-2020 zahŕňa možnosť podpory pre lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov, v našich podmienkach na operáciu: platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach. Rozsah záväzku je daný potvrdením ŠOP SR o výskyte dravcov a dutinových hniezdičov. Aktuálne výsledky monitoringu ŠOP od externých dodávateľov zahŕňajú ale len dravce a naše záznamy o výskyte dutinových hniezdičov nie je možné priamo zapracovať. Z tohto dôvodu bol rozsah záväzku nízky voči nákladom spojeným s pravidelnou administráciou žiadosti.

Jún 2016

Ťažba zeminy z Džandžurovej džury

V júni začali členovia občianskeho združenia Speleoklub Šariš úpravu vstupu do Džandžurovej džury. Vybudovali drevenú plošinu a pokračujú s odstraňovaním zeminy a čistením podzemného priestoru. Venujte preto zvýšenú pozornosť bezpečnosti pri pohybe v okolí otvoru najmä na prechádzke s deťmi.

Základ plošiny Džandžurova džura
Jún 2016

Študenti strednej odbornej školy lesníckej na prevádzkovej praxi

V júni sme umožnili absolvovať prevádzkovú prax 4 žiakom II. ročníka odboru Lesníctvo- lesnícka prevádzka Strednej odbornej lesníckej školy v Prešove. Chlapci a dievčatá sa zoznámili s prácou lesníkov aj lesných robotníkov na lesných obvodoch Boguš a Trepeš. V kancelárii sa dozvedeli základné informácie z Programu starostlivosti o les, vedení evidencie lesného reprodukčného materiálu, zaznamenávaní lesnej hospodárskej evidencie papierovou aj elektronickou formou. Na skladoch boli pri odbyte a inventúre drevnej hmoty, v lesných porastoch videli pestovné zásahy a zúčastnili sa vyznačovania obnovnej ťažby.

Máj 2016

Zmena na pozícii vedúceho lesného obvodu 01 Boguš

Od mája 2016 nastúpil na pracovnú pozíciu vedúceho LO 01 (Drienica, Jakubovany a Švabľovka - Sabinov) Ing. Ondrej Záhorák (0918 970 149).

Máj 2016

Začiatok sezóny 2016

Z dôvodu nečakane rýchleho nástupu jari a nevyhnutnosti včasného vyzdvihovania sadeníc buka zo semenných porastov sme niekoľko pracovníkov zamestnali formou dohody už na konci marca. Oficiálnym začiatkom sezóny bude ale prvý aprílový deň kedy, všetci pracovníci absolvujú školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a ďalšie nevyhnutné administratívne záležitosti. Na vlastné náklady sme zamestnáme od apríla 7 pracovníkov na obdobie 7 mesiacov, ďalší 4 pracovníci budú pokračovať v zamestnaní formou dohody. Rozsah ich ďalšieho zamestnávania závisí na posúdení žiadosti o finančný príspevok podľa § 54 cez národný projekt „Šanca na zamestnanie“ ÚPSVaR Prešov.

marec 2016

Uzatvorenie zmluvy so štátnymi lesmi

Po niekoľko rokov trvajúcej komunikácií s pracovníkmi Lesov SR š. p., OZ Prešov sa nám úspešne podarilo uzatvoriť zmluvu o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov v katastri Sabinov (lesopark Švabľovka) na výmeru 2,5 ha s nájmom vo výške 9,67 eur ročne. Na ďalšiu nájomnú zmluvu na pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky o výmere 2,4 ha je potrebný súhlas Ministerstva pôdohospodárstva, takže môžeme len dúfať, že bude uzatvorená skôr ako skončí platnosť súčasnému Programu starostlivosti o les (2023).

február 2016

Plán hospodárskej činnosti na rok 2016

Mestské lesy Sabinov vykonávajú ťažbu drevnej hmoty priebežne počas celého roka. V prvých mesiacoch roka bola dokončovaná ťažba len v porastoch v katastri Zálesie a spracované roztrúsené kalamity spôsobené námrazou a snehu. Od marca je naplánované začatie úmyselnej ťažby v nových porastoch. Objem úmyselnej ťažby závisí od vzniku kalamity v priebehu roka, celkový plánovaný rozsah ťažby je cca 7000 m3, z toho približne 400 m3 výchovnej úmyselnej ťažby. Predpokladáme, že zalesňovanie bude v plnom rozsahu realizované v jarnom období na ploche cca 9,54 ha, z toho opakované zalesňovanie na ploche 0,9 ha, očakávané prirodzené zmladenie na ploche 2 ha (20%). Plánovaná potreba sadbového materiálu je 39 000 ks, buk (63%), jedľa, smrekovec, dub (10%), javor, brest, borovica, jelša. K pestovnej činnosti patrí starostlivosť o vysadené kultúry: odstraňovanie buriny (vyžínanie), odstraňovanie nežiadúcich krov drevín, ochranný náter stromčekov pred odhryzom zverou. Príprava plôch po ťažbe na budúce zalesňovanie: upratovanie konárov na kopy (uhadzovanie), pálenie haluziny v rozsahu 11 ha ale aj príprava pôdy pre prirodzené zmladenie –tzv. spolupôsobenie (kyprenie pôdy prekopávaním motykou) predpokladáme na ploche 4 ha. V mladých lesných porastoch sa budú vykonávať prečistky a plecie ruby o výmere 3,35 ha.

január 2016