logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

Ukončenie sezóny v Mestských lesoch

Sezónu 2014 sme zakončili posedením na mestskej chate 11. novembra, kedy si naši tohoroční sezónny zamestnanci prišli vyzdvihnúť záverečnú výplatu. Pripravili sme pre nich zaujímavý športový II. ročník lesného trojboja. Zopakovali si disciplínu streľbu na terč zo vzduchovky, hod polenom. V minulom roku predviedli takmer všetci naši pracovníci 100% vedomosti v poznávačke stromov, preto sme pre nich v tretej časti pripravili disciplínu zásek sekerou s presnosťou na terč. Všetci súťažiaci získali tašku a pero s logom pri príležitosti 10. výročia od vzniku spoločnosti. Najúspešnejší traja účastníci v oboch kategóriách získali zaujímavé ceny. V kategórii muži obhájil víťazstvo z minulého roka p. Ján Molčan, v kategórii ženy zvíťazila p. Emília Dujavová. Hlavným chodom bol guláš, ktorý sme ale tohto roku mali objednaný kvôli náročným disciplínam v trojboji. O sladké zákusky aj slané jednohubky sa postarali naše sezónne pracovníčky. Veríme, že sa všetci zúčastnení dobre zabavili a že, sa v čo najväčšom počte stretneme aj v sezóne 2015 a ďalšom zaujímavom ročníku lesného trojboja.
Hod polenom - muži Hod polenom - ženy Hodnotenie streľby zo vzduchovky Streľba zo vzduchovky Víťazi II. ročníka Zásek sekerou

november 2014

Staré telefónne stĺpy odstránené

Na základe nášho podnetu a žiadosti starostu obce Drienica boli v tomto období odstránené staré stĺpy nefunkčného telefonického vedenia v lokalite od hotela Šomka smerom na Lysú, ktoré rušili výhľad návštevníkov rekreačnej oblasti, ohrozovali ich bezpečnosť, ako aj bezpečnosť cestnej premávky.

október 2014

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov s. r. o. organizuje pre deti z materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl vo svojom okolí IV. ročník
výtvarnej súťaže

  1. Materské školy

výtvarné práce s témou: Les, domov zvieratiek

technika: nalepiť foto zvieratka a ľubovoľným spôsobom dokresliť les (jeho obydlie, prírodné prostredie, okolie), najlepšie použitím prírodných materiálov

  1. Základné školy (1.-4. ročník)

výtvarné práce s témou: Na prechádzke v lese

technika: ľubovoľná, najlepšie použitím prírodných materiálov zachytiť seba, rodičov alebo kamarátov v lese

Pre troch najúspešnejších súťažiacich v oboch kategóriách sú pripravené zaujímavé ceny.

Ďalšie informácie:
Na zadnú stranu súťažných prác (formát A4) napíšte meno a priezvisko žiaka, triedu, názov školy. MŠ sa môžu zapojiť do súťaže s tromi prácami, ZŠ podľa počtu tried vybrať jednu prácu za triedu. Do súťaže budú zaradené úplne označené práce jednotlivcov, práce dvojíc, alebo skupín nebudú hodnotené. Práce možno doručiť do sídla spoločnosti, alebo ich po dohode vyzdvihneme na škole. Termín odovzdania prác: 30.10.2014

mestskelesy.sabinov@gmail.com www.mslsabinov.ic.cz

september 2014

Výstupy absolventskej praxe

Od mája do polovice septembra tohto roku u nás vykonával absolventskú prax Ing. Marek Puškáš. Výsledkom jeho monitoringu je prehľad stavu poľovníckych zariadení a výskyt vtáčích druhov v našich lesných porastoch.

Pozemky obhospodarované MsL Sabinov sú súčasťou troch poľovných revírov: poľovný revír Hradová hora (kataster Jakubovany), poľovný revír Marduňa (Švabľovka – Sabinov) a najväčšia časť poľovný revír Lysá (Drienica, Červená Voda, Zálesie). Evidované boli poľovnícke objekty: rôzne druhy kombinovaných kŕmidiel, posedov a políčko pre zver (viď. foto). Výsledkom mapovania je, že z existujúcich poľovníckych zariadení je tretina v nevyhovujúcom technickom stave. Umiestnenie a výstavba posedov najčastejšie porušujú zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody (poškodzovanie stromov- posedy na živých, stojacich stromoch), a zákon poľovníctve (nedodržanie vzdialenosti posedov 200 m od hranice susedného revíru), čo poukazuje na zúžené chápanie poľovníckeho práva poľovníckymi združeniami.

Uzavretý kazateľnicový posed Rebríkový prenosný posed Kombinované kŕmidlo pre jeleniu zver Políčko pre zver (lokalita Boguš) Rebríkový nezastrešený posed Zásobníkové kŕmidlo pre jeleniu zver s válovmi a soľníkom

Druhou časťou monitoringu bolo mapovanie výskytu vtáctva, keďže sme od roku 2011 súčasťou chráneného vtáčieho územia Čergov v sieti európskych chránených území NATURA 2000. Pozorovaním bolo identifikovaných 35 vtáčích druhov, z toho 29 chránených druhov (9 významných pre CHVÚ Čergov). Viac fotografií nájdete vo fotoalbume - Fauna
Ďateľ veľký Kolibkárik čipčavý Oriešok hnedý

september 2014

Program starostlivosti o les 2014 -2023

Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov vydal da 26.mája 2014 rozhodnutie o schválení PSoL pre lesný celok Petrova spolu s rozsahom úloh podľa kategórii lesov. Na základe tohto podkladu sme aktualizovali údaje v Sumárnom prehľade hospodárenia. Ďalšie informácie budú doplnené po doručení kompletného PSoL.

máj 2014

Kalamita Žofia

Vysoký úhrn zrážok a silný vietor v dňoch 15. a 16. mája 2014 spôsobil škody aj v našich lesných porastoch. Zlomy a vývraty stromov, ktoré postihli takmer celé územie SR, dostali neskôr pomenovanie kalamita Žofia. Rozsah náhodnej ťažby v porastoch MsL Sabinov bol vyčíslený na 3000 m3. Plošná kalamita vznikla v porastoch 91, 98 a 118 na Červenej Vode, v poraste 30 a 49 v Drienici a v poraste 649 v Jakubovanoch. Vo väčšine porastov s pestrou drevinovou a vekovovou skladbou zostali stojace jednotlivé stromy, preto sme zaznamenali rozsiahle holiny len v troch porastoch. Tretina objemu kalamity je roztrúsená v jednotlivých porastoch, kde došlo najmä k vývratom stromov so slabším koreňovým systémom na plytkých pôdach(buk), alebo zlomom starších jedincov oslabených hnilobou a hubamy (jedľa). Spracovanie kalamity začalo sprístupovaním lesných ciest, pokračuje v najviac postihnutých porastoch a znižuje objem plánovanej ťažby v tomto roku. Rozrúsená kalamita bude spracovaná priebežne podľa rozmiestnenia, prípadne spracovaná na samovýrobu a časť hmoty bude ponechaná na prirodzený rozklad v porastoch. Časť drevnej hmoty bude použitá priamo v porastoch na obnovu protipovodňových objektov, ktoré znovu potvrdili svoju dôležitosť pri spomalení odtoku a znižovaní erózie z lesných porastov.
Kalamita Červená Voda Naplnená prehrádzka Poškodená lesná cesta
Vývraty Zlom

máj 2014

Uznané lesné porasty pre zdroj lesného reprodukčného materiálu

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor na základe našej žiadosti a návrhu Národného lesníckeho centra, LVÚ Zvolen uznal zdroje reprodukčného materiálu pre dreviny jedľa biela a buk lesný v 4 porastoch, pre dub zimný v 3 porastoch, pre borovicu lesnú a jaseň štíhly jeden porast.
Uznaný lesný porast (ULP)sa v teréne označuje jedným 5 cm širokým pruhom zelenej farby po celom obvode kmeňa stromu vo výške 1,3 m na okrajových stromoch lesného porastu. V uznaných lesných porastoch sa obnovné ťažby prednostne vykonávajú v roku strednej až plnej úrody semena alebo semennej suroviny v čase ich zrelosti. Uznané lesné porasty sa obhospodarujú tak, aby sa zlepšovala ich fenotypová kvalita, udržala ich stabilita, vytvorili podmienky na zvýšenie produkcie semena alebo semennej suroviny a zabezpečila ich prirodzená obnova.
Starostlivo obhospodarované ULP s bohatým prirodzeným zmladením sú významným zdrojom lesného reprodukčného materiálu pre umelú obnovu lesa z hľadiska zníženia nákladov. Odobraté semenáčiky spĺňajú nároky fenotypovej klasifikácie a vynikajú svojou adaptabilitou (prispôsobením) miestnym prírodným podmienkam, preto majú vysokú ujateľnosť (úspešnosť) pri umelej obnove a odolnosť voči pôsobenie škodlivých činiteľom počas rastu.

máj 2014

Lesnícko - environmentálne platby

V máji minulého roku sme podali v poradí 3. žiadosť o lesnícko - environmentálnu platbu spolu so zoznamom pozemkov a grafickými prílohami. Na začiatku roka sme doplnili aktualizovaný zoznam porastom spolu s výpisom lesnej hospodárskej evidencie o vykonaných činností. Pôdohospodárska platobná agentúra nám schválila poskytnutie lesnícko- environmentálnej platby za rok 2013 dňa 29. apríla 2014. V podopatrení zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov vo vyhlásených CHVÚ na výmeru 79,36 ha a na územiach nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území na výmere 5,28 ha. Na základe plánu činností pre tento rok pripravujeme predposlednú žiadosť.

2014

Začiatok sezóny v Mestských lesoch 2014

V tomto roku sme začali so zamestnávaním už vo februári. Na odstraňovanie poťažbových zvyškov sme zamestnali troch dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na ktorých bolo možné uplatniť odvodovú úľavu. S rýchlym nástupom jari bolo na prechodné obdobie nutné zamestnať dostatočný počet ľudí na výsadbu lesných porastov. Na vykonanie zalesňovania sme uzavreli pracovnú dohodu s ôsmimi pracovníkmi. Na konci marca sme podali žiadosť na ÚPSVaR Prešov o zabezpečenie absolventa školy (na účely vykonávania absolventskej praxe), ktorý u nás vykonával prax aj počas štúdia. Druhá bola žiadosť o príspevok podľa §50j na podporu rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti pre 4 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktoré sú v procese posudzovania. V apríli sme uzavreli pracovné zmluvy so 4 dohodármi na sezónu 2014. Ak budú žiadosti schválené mohli by sme v tejto sezóne vytvoriť spolu 11 pracovných miest a 1 absolventskú pozíciu, čo by bol najvyšší počet za posledné roky.

2014

Hospodárske opatrenia na rok 2014

V roku 2013 bol vykonávaný popis porastov firmou Lesprojekta, s. r. o. pre spracovanie Programu starostlivosti o lesy (PSoL) na obdobie 2014 -2023. Návrh hospodárskych opatrení na rok 2014 je schválený Okresným úradom v Prešove, pozemkovým a lesným odborom. PSoL 2014-2023 je v procese dokončovania. Po jeho schválení budú informácie o obhospodarovanom majetku aktualizované.

2014