logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami

Počas šiestich mesiacov minulého roka (jún- november) boli v porastoch Mestských lesoch realizované preventívne opatrenia na ochranu pred ničivými vplyvmi nárazových dažďov a povodní. Na tieto práce boli v spolupráci s mestom Sabinov a Úradom práce zamestnaní 4 chlapi evidovaní viac ako 3 mesiace ako nezamestnaní, ktorí tvorili pracovnú skupinu v zložení pilčík a traja pomocní robotníci. Zamestnanci Mestských lesov Sabinov zabezpečovali vyznačenie lokalít a drevnej hmoty pre stavbu prehrádzok, náradie a ostatný pomocný materiál na stavbu prehrádzok, ako aj rozvoz pracovníkov do terénu.
Na trvalých aj sezónnych vodných tokoch v lesných porastoch v lokalitách Drienica, Sabinov(Švabľovka) a Červená Voda bolo vybudovaných 160 drevených prehrádzok na spomalenie zrážkovej vody a zachytávanie splavovaného materiálu. Na usmerňovanie vody bolo zmontovaných a na lesných cestách osadených približne 70 dubových odrážok, pri ktorých boli vybagrované vsakovacie jamy. Okrem toho boli postavené aj nové lávky cez potoky a upravené staršie mostíky. Priebežne, najmä po dažďoch sa vykonávalo čistenie nových aj starších odrážok a údržba prehrádzok. Spolupráca s mestom na tomto projekte sa osvedčila, preto plánujeme využiť túto možnosť aj v roku 2012.
Naplnená prehrádzka po dažďoch Osadená odrážka Osadzovanie odrážok Lávka Červená Voda Prehrádzka zanesená zeminou Výkop vsakovacej jamy Prehrádzka 42 Drienica Obnovený mostík Švabľovka Prehrádzky Červená Voda Vyznačená lokalita pred stavebnou prehrádzky

December 2011

Opatrenia na ochranu pred povodňami

V spolupráci s Mestom Sabinov a ÚPSVAR Prešov sa na území mestských lesov od 1. júna 2011 realizujú opatrenia na ochranu pred povodňami na základe Dohody podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

Cieľom je vybudovať na lesných pozemkoch vodozádržné zariadenia na zadržiavanie dažďovej vody v krajine, spomaliť jej odtok, zvýšiť vsakovaciu schopnosť územia a znížiť negatívne dopady bleskových povodní v spádovom území.

Pri realizácii sa vybudujú tieto vodozádržné zariadenia:


Medzinarodny rok lesov

Medzinárodný rok lesov 2011

Medzinárodný rok lesov 2011 bol vyhlásený OSN rezolúciou č. 61/196 z 20. novembra 2006. Hlavný slogan: „Forest for People“ – „Les pre ľudí“ zdôrazňuje prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. Cieľom je teda zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami. Aktivity Medzinárodného roka lesov 2011 sú určené ako odbornej tak i širokej verejnosti. Predstavuje jedinečnú výzvu prezentovať lesníctvo, poskytnúť odborné informácie v celosvetovom meradle.

Oficiálne otvorenie Medzinárodného roka lesov 2011 sa bude konať v sídle OSN v New Yorku v dňoch 2. a 3. februára 2011 počas 9. zasadnutia Fóra OSN o lesoch. OSN pripravilo oficiálne logo, webovú stránku a vyzvalo jednotlivé štáty organizovať podujatia na oslavu Medzinárodného roka lesov 2011 a tak posilniť ich dôležitosť v každodennom živote.

Medzinárodný rok lesov 2011 nadväzuje na predchádzajúci rok, ktorý bol vyhlásený UNESCO ako Medzinárodný rok biodiverzity a jeho hlavným cieľom bolo rozšírenie všeobecného povedomia o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti.

V priebehu roku 2011 budú lesníci na celom svete pripravovať mnoho akcií a materiálov pre verejnosť o lesoch a lesníctve, podobne ako to robia v rámci podujatí Lesníckych dní. Hlavným koordinátorom týchto aktivít je Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen.

Viac informácií k Medzinárodnému roku lesov 2011 je tu.


Chránené vtáčie územie Čergov

Dňa 15.2.2011 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 28/2011, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov. Táto vyhláška sa týka aj časti nami obhospodarovaného územia. Viac informácií tu.


Práca s verejnosťou

Dňa 2.2. 2011 bolo v rámci postupov SSCL (Skupinová schéma certifikácia lesov) v bode prístup k verejnosti, spolupráca s miestnymi komunitami a tretími stranami vykonané stretnutie so žiakmi Základnej školy s materskou školou Červená Voda v areáli Mestských lesov zamerané na témy: Kto žije v lese. Stretnutia sa zúčastnili obidvaja lesníci p. Jaroslav Fabišík a p. Ladislav Biroščík. Fotky v galérii.