logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

V SÚVISLOSTI S PREVENTÍVNYMI OPATRENIAMI PROTI ŠÍRENIU NÁKAZY KORONAVÍRUSU

VÁS CHCEME POŽIADAŤ, ABY STE NAŠU PREVÁDZKU OSOBNE NENAVŠTEVOVALI.

 

VAŠE POŽIADAVKY NÁM PROSÍM SPROSTREDKUJTE PROSTREDNÍCTVOM POŠTY

TELEFONICKY: konateľ - Ing. Sasarák 0905 632 484
lesník - Ing. Záhorák 0918 970 149
lesník – Fabišík 0908 651 856
ekonómka 0905 905 682
ALEBO EMAILOM: mestskelesy.sabinov@gmail.com

 

ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME A VŠETKÝM ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA.

Vitajte na našej stránke

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov, s.r.o. bola vytvorená ako spoločnosť so 100 % účasťou mesta na správu lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Sabinov.

K hlavným predmetom činnosti spoločnosti patrí hlavne:

Otázky, pripomienky, podnety k stránke našej spoločnosti, príp. iné nám prosím adresujte na e-mail: mestskelesy.sabinov@gmail.com


PONUKA SLUŽIEB

Obstaraním techniky na spracovanie odpadu po údržbe zelene a ťažbe dreva naša spoločnosť rozšírila ponuku služieb. Mesto Sabinov každoročne vyhlasuje termín jarného a jesenného upratovania kedy sa ku kontajnerom ukladajú kopy konárov a rovnako záhradkári sami vedia, že pri jarnej údržbe záhrad vzniká množstvo drevného odpadu po oreze stromov a okrasných či úžitkových kríkov. Rovnako tak, je potrebné v prípade výrubu stromov či už prestarlých či „prekážaujúcich“ zlikvidovať ich konáre.

Naša spoločnosť ponúka služby a to spracovane drevného odpadu ako aj zrezávanie stromov. K dispozícii máme mobilný štiepkovač GreenMech Safe Trak 16-23, t.j. zoštiepkuje drevnú hmotu do priemeru 16 cm.
Cenník

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 632 484 – Ing. Sasarák.
Objednávky prijímame na uvedenom tel.číslo alebo nám ich adresujte na email: mestskelesy.sabinov@gmail.com

Štiepkovač Štiepkovač


Ponúkame palivové drevo a drevo na malopredaj – samovýroba

  1. Palivové drevo na odvozných miestach (lesné sklady)

Na základe objednávky a aktuálnej ťažby dreva je palivové drevo v požadovanej kvalite dostupné pre odvoz nákladným vozidlom, alebo traktorom, ktorý si samostatne zabezpečuje odberateľ. (možnosť poskytnutia kontaktov na prepravcov).

  1. Palivové drevo v lesných porastoch - samovýroba

Odberateľ si vyžiada a podpisuje prípravný lístok u vedúceho lesného obvodu, na ktorom je uvedené meno odberateľa, miesto (lesný porast), termín platnosti povolenia na samoprípravu dreva, množstvo a kvalita pripravovaného dreva (hrúbie, tenčina, čečina), vrátane poučenia o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci.
Počas platnosti povolenia si odberateľ prichystá požadované množstvo dreva na miesto dostupné pre odvoz, následne kontaktuje príslušného vedúceho LO, ktorý drevnú hmotu pomeria a vystaví doklad k preprave dreva.
Prepravu dreva k odberateľovi neposkytujeme.
Platbu za drevo možno uskutočniť poštovým poukazom, vkladom na účet, alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

Nový cenník platný od 1.7.2023


Palivové drevo
Objemové jednotky pre predaj palivového dreva:

1 m3 - meter kubický - „kubík“ (plm = plnometer)
1 m3 - odpovedá objemu 1x1x1 m3 drevnej hmoty, vyplnenej bez medzier

1 prm priestorový meter
Drevo - odpovedá objemu celého, alebo štiepaného dreva v dĺžkach 1m rovnaného na šírku 1m a výšku 1m s medzerami


Prevod jednotiek
Ihličnaté: 1m3= 1,56 prm 1 prm= 0,64 m3
Listnaté: 1m3= 1,85 prm 1 prm= 0,54 m3