logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Lesopark Švabľovka

Nové oddychové lavičky na Švabľovke

V rámci októbra mesiaca úcty k starším sme chceli uľahčiť prechádzku po lese na Švabľovke aj najstarším obyvateľom Sabinova. Naši pracovníci opravili poškodené lavičky, ktoré ešte bolo možné opraviť a postavili nové oddychové lavičky popri lesných chodníkoch. Okrem samostatných lavičiek, postavili skupinu lavičiek okolo ohniska v lesnom poraste smerom od Ražnanského mosta a stôl s lavičkami pri ohnisku vedľa Orechového sadu.

Nová lavička Posedenie okolo ohniska Stôl s lavičkami

Srdečne pozývame preto seniorov, ale aj všetkých Sabinovčanov na prechádzky lesom v jeseni aj počas celého roka. Návštevníkov lesa súčasne prosíme, aby sa slušne správali, aby mohli lavičky čo najdlhšie slúžiť svojmu účelu. Nezakladajte prosím v lese ohniská, mimo miest na to vyznačených, nezanechávajte v lese odpadky, pretože si tam na Vás počkajú pri ďalšej vychádzke.

október 2015

História

Súčasnosť

V dnešnej dobe je už les chápaný ako komplexný celok, ktorý neoddelititeľne od hospodárskej produkcie plní aj dve skupiny mimoprodukčných funkcii dôležitých pre človeka. Ekologické, alebo tiež ochranné funkcie lesov spočívajú najmä v ochrane vodný zdrojov a pôdy (vodozádržná, protierózna, protizosuvová..). Environmentálne funkcie (verejnoprospešné) sú napr. výskumná, výchovno- vzdelávacia, zdravotná a rekreačná (estetická aj krajinotvorná). Prevažujúca funkcia je dôležitá pre zaradenie a špecifikáciu kategórie lesov.

Podľa nového programu starostlivosti o lesy (2014-2023) sa v lokalite Švabľovka nenachádzajú hospodárske lesy, prevažujú tu účelové lesy s rekreačnou funkciou a porasty s vysokým sklonom sú zaradené v kategórii ochranných lesov s protieróznou funkciou (viď. tabuľka). Lesné pozemky vo vlastníctve mesta obhospodarujú Mestské lesy Sabinov s. r. o., pozemky vo vlastníctve štátu a súkromných vlastníkov spravujú Lesy SR š. p. sa nachádzajú na okraji o ražňanského mosta a majú vyznačenú hranicu červenými štvorcami na stromoch. Lesné porasty na Švabľovke sa nachádzajú v ochrannom pásme vodárenského zdroja II. stupňa.

Švabľovka kategórie lesov v ha
Obhospodarovateľ účelové ochranné Spolu
MsL Sabinov 46,92 18,84 65,76
Lesy SR 1,97 0,45 2,42
Spolu 48,89 19,29 68,18

Najnovší projekt Lesoparku Švabľovka podávaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce s poľským partnerom pod hlavičkou mesta obnáša osadenie vstupných a informačných tabúľ, lavičiek, smetných košov, úpravu a označenie peších chodníkov a cyklotrás. Vybudovanie altánkov a prírodného amfiteátra na priľahlých pozemkoch.

Veríme, že aktuálny mestom podávaný projekt bude úspešný a počet návštevníkov, sa zvýši a zástupcovia mesta nájdu účinné mechanizmy spolupráce na najefektívnejšie udržiavanie a užívanie nových objektov, za súčasného zachovania kvality prírodného prostredia lesov a plnenia ich najdôležitejších - ekologických funkcii.

Rastlinstvo

Živočíšstvo

Zaujímavosti:

Džandžurová dzira (džura) – skalná puklina
pozostatky kúpeľov Švaľovka

Okraj lesa Materská hornina Vtáčia búdka Prirodzené zmladenie buka

Zdroje:
Vít Svoboda, Ing.: Lesopark Švabľovka Sabinov (Projekt), 2008
Lesoprojekt Košice: Aktualizácia Generálneho projektu prímestského rekreačného lesa Švabľovka , 2004
Lesoprojekt Košice: Prímestský rekreačný les Švabľovka (Generálny projekt), 1994
Živčák Daniel: Návrh krajinnej úpravy prímestského rekreačného priestoru mesta Sabinov (Diplomová práca),1981