logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Vitajte na našej stránke

Spoločnosť Mestské lesy Sabinov, s.r.o. bola vytvorená ako spoločnosť so 100 % účasťou mesta na správu lesných pozemkov vo vlastníctve mesta Sabinov.

K hlavným predmetom činnosti spoločnosti patrí hlavne:

Otázky, pripomienky, podnety k stránke našej spoločnosti, príp. iné nám prosím adresujte na e-mail: mestskelesy.sabinov@gmail.com


Ponúkame palivové drevo a drevo na malopredaj – samovýroba

  1. Palivové drevo na odvozných miestach (lesné sklady)

Na základe objednávky a aktuálnej ťažby dreva je palivové drevo v požadovanej kvalite dostupné pre odvoz nákladným vozidlom, alebo traktorom, ktorý si samostatne zabezpečuje odberateľ. (možnosť poskytnutia kontaktov na prepravcov).

  1. Palivové drevo v lesných porastoch - samovýroba

Odberateľ si vyžiada a podpisuje prípravný lístok u vedúceho lesného obvodu, na ktorom je uvedené meno odberateľa, miesto (lesný porast), termín platnosti povolenia na samoprípravu dreva, množstvo a kvalita pripravovaného dreva (hrúbie, tenčina, čečina), vrátane poučenia o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci.
Počas platnosti povolenia si odberateľ prichystá požadované množstvo dreva na miesto dostupné pre odvoz, následne kontaktuje príslušného vedúceho LO, ktorý drevnú hmotu pomeria a vystaví doklad k preprave dreva.
Prepravu dreva k odberateľovi neposkytujeme.
Platbu za drevo možno uskutočniť poštovým poukazom, vkladom na účet, alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

Nový cenník platný od 1.2.2019


Palivové drevo
Objemové jednotky pre predaj palivového dreva:

1 m3 - meter kubický - „kubík“ (plm = plnometer)
1 m3 - odpovedá objemu 1x1x1 m3 drevnej hmoty, vyplnenej bez medzier

1 prm priestorový meter
Drevo - odpovedá objemu celého, alebo štiepaného dreva v dĺžkach 1m rovnaného na šírku 1m a výšku 1m s medzerami


Prevod jednotiek
Ihličnaté: 1m3= 1,56 prm 1 prm= 0,64 m3
Listnaté: 1m3= 1,85 prm 1 prm= 0,54 m3