logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

Nové prevádzkové priestory na Červenej Vode

Napriek nepriaznivému počasiu sme sa v piatok 11. decembra dočkali obytných kontajnerov. Na predpripravenú plochu s prípojkami na vodovod, kanalizáciu a elektroinštaláciu s pomocou žeriava úspešne umiestnili kontajnery dvaja pracovníci dodávateľskej firmy. V nasledujúcom týždni dokončili pripojenia na siete a my sme realizovali sťahovanie z budovy doterajšej prevádzky. Vedúci LO Trepeš sa už teší z nových kancelárskych priestorov a budúci sezónni pracovníci z dostupnosti hygienických zariadení.

Privezené kontajnery Umiestňovanie kontajnerov Osadené kontajnery

Od nového roku 2016 po ukončení prenájmu budovy od obce Červená Voda vstupujte do prevádzkového dvora cez nový vjazd z hornej strany (smerom od obce Jakovany) popri hospodárskej budove, kde Vás v nových kancelárskych priestorov uvíta p. Fabišík.

december 2015

Vianočné stromčeky a vianočná výzdoba

K sviatočnej atmosfére nadchádzajúcich dní neodmysliteľne patrí vianočná výzdoba. Tým, ktorí si nevedia Vianoce predstaviť bez „ živého“ vianočného stromčeka z lesa ponúkame niekoľko tipov ako ušetriť stromček. Tomu, komu prerástla cez hlavu nejaká borievka v záhrade, môže ju práve v tomto období skrátiť, alebo zrezať a vyzdobiť. Tento netradičný vianočný stromček Vám nezaberie veľa miesta, vydží dlho a neopadáva z neho ihličie. Pre tých, ktorým sa páčia nepravidelné tvary bonsajov, je možné vytvoriť si vianočný stromček aj ozdobením konára borovice a zvyšok stromu tak môže naďalej rásť pre vianočné stromčeky na ďalšie roky. Stromček z prírodných materiálov možno urobiť aj zo šišiek prichytením tenkým drôtom na základovú konštrukciu, takýto stromček Vám vydrží niekoľko rokov a potom ho môžete oživiť novými šiškami.

Borievka po 4 týždňoch v interiéri Vyzdobený konár z kosodreviny Stromček z borovicových šišiek

Vám, ktorí už máte doma prichystaný umelý vianočný stromček a chcete cítiť vôňu čerstvého ihličia odporúčame vytvoriť si vianočnú výzdobu z rôznej čečiny a stálozelých drevín (mahónia, cezmína, dráče...). Najtrpezlivejší si môžu vytvoriť zložité ikebany podľa internetových návodov, pohodlnejší si kúpia základ v kvetinárstve a doplnia ho čerstvou čečinou a pre tých najpohodlnejších je voľbou jednoduchou vložiť vetvičky do vázy a doplniť ozdôbkami podľa vlastného vkusu, alebo trendových farieb.

Dekoratívne kvetiny oviazané jedľovou čeninou Kytica borovicových vetvičiek

Prajeme Vám pri tvobe vianočnej výzdoby veľa dobrých nápadov a ďakujeme za každý ušetrený vianočný stomček, ktorý sa stane celoročným stromčekom.

december 2015

Zvýšené nebezpečenstvo pri pohybe v lese

Väčšina lesných porastov obhospodarovaná Mestskými lesmi Sabinov, s. r. o. je súčasťou poľovného revíru Lysá – Sabinov. V tomto období sa okrem individuálnych poľovačiek, organizujú aj spoločné poľovačky, kvôli vlastnej bezpečnosti preto, buďte opatrnejší pri pohybe po lese a v termínoch konania spoločných poľovačiek (soboty a nedele, min. do 14-tej hodiny) radšej nevstupujte do lesa na dotknuté poľovné pozemky. Mapa

Plán spoločných poľovačiek OLÚ v sezóne 2015/2016

Dátum Časť poľovného revíru Zač. Miesto Kon. Miesto Schválený plán
15.11.2015 Drienica, Háj, Boguš 7:30 Drienica, konečná MHD ? Chata nad kúpaliskom 2 diviačia
28.11.2015 Kamenná, Gola 7:30 Kamenná, Gola ? Chata nad kúpaliskom 4 diviačia
13.12.2015 Červená Voda, Orla,Koryto 7:30 Za Červenou Vodou, Pod Lipou ? Ihrisko Červená Voda 1 diviačia
26.12.2015 Jakovany,Vinantová 7:30 Ihrisko Jakovany ? Ihrisko Červená Voda 1 diviačia
10.1.2016 Jakovany,háj 7:30 Ihrisko Jakovany ? Ihrisko Jakovany 1 diviačia

Užívateľ poľovného revíru Poľovné združenie Lysá nám ako užívateľovi poľovných pozemkov nedoručil záväzný Plán spoločných poľovačiek, uvedené údaje sa nachádzajú na stránke LOZ VLK, kde si môžete pozrieť, kedy sa vo vašom okolí budú spoločné poľovačky uskutočňovať a stiahnuť ich plány podľa jednotlivých obvodných lesných úradov.

november 2015

Projekt rekonštrukcia lesných ciest Červená Voda a Gola I.

Verejného obstarávaním na dodávateľa stavebných prác bola vybraná ponuka spoločnosti REMOPEL, s. r. o. Na vykonávanie služieb stavebného dozoru predložil najnižšiu ponuku Ing. Branislav Vojtek. Po skompletizovaní potrebnej dokumentácie bude projekt forme žiadosti o NFP predložená na PPA.

september 2015

Záchrana Hanigovského hradu

Občianskemu združeniu - Novum Castrum sme poskytli vecný dar vo forme 4 m3 drevnej hmoty na rekonštrukčné práce na záchranu Hanigovského hradu.

september 2015

Projektové podpory z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 v roku 2015

V rámci aktuálnych výziev zverejnených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sa Mestské lesy Sabinov, s. r. o. rozhodli predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve č. 1/PRV/2015 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. Aktualizovali sme projekt Rekonštrukcia lesných ciest Červená Voda a Gola I. Následne boli vyhodnotené ponuky na zabezpečenie poradenských služieb, manažmentu projektu a procesu verejného obstarávania. Bližie informácie o verejnom obstarávaní dodávateľa stavebných prác a služieb stavebného dozoru sú dostupné v časti verejné obstarávanie a vo vestníku VO na stránke ÚVO.

júl 2015

Ukončenie nájomnej zmluvy s obcou Červená Voda

Po ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Červená Voda začal konateľ spoločnosti Ing. Sasarák rokovania o výške nájmu za lesné pozemky vo vlastníctve obce na zostávajúce obdobie platnosti Programu starostlivosti o lesy 2014-2023. Novozvolené zastupiteľstvo obce Červená Voda odmietlo cenovú ponuku predloženú MsL Sabinov, súčasne starosta obce predložil vlastný návrh o výške nájmu. Následne bola odmietnutá aj druhá navýšená ponuka zo strany MsL a oznámené, že obec už nemá záujem o drevnú hmotu (naturálne plnenie zo zmluvy). Táto skutočnosť bola premietnutá navýšením nájmu v poslednej cenovej ponuke schválenej zasadnutím valného zhromaždenia spoločnosti. Zástupcovia obce odmietli rovnako aj tretiu cenovú ponuku a rozhodli o ukončení nájomnej zmluvy dohodou k 30.6.2015 a vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov.

jún 2015

Lesnícko - environmentálne platby

V máji minulého roku sme podali v poradí predposlednú žiadosť o lesnícko - environmentálnu platbu spolu so zoznamom pozemkov a grafickými prílohami. Na začiatku roka sme doplnili aktualizovaný zoznam porastom spolu s výpisom lesnej hospodárskej evidencie o vykonaných činností. Pôdohospodárska platobná agentúra nám schválila poskytnutie lesnícko-environmentálnej platby za rok 2014 dňa 29. apríla 2014. V podopatrení zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov vo vyhlásených CHVÚ na výmeru 45,85 ha a na územiach nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území na výmere 18,59 ha. Napriek administratívnym ťažkostiam a nezrovnalostiam v novej legislatíve v roku 2015 sme stihli poslednú žiadosť v uvedenom opatrení včas podať.

máj 2015

Začiatok sezóny 2015

Z neskorým príchodom jari sme začali so zamestnávaním sezónnych zamestnancov v tomto roku od 1. apríla. Na obdobie hlavnej sezóny, na obdobie 6 mesiacov sme zamestnali priamo 7 zamestnancov. Ďalších 6 pracovných miest na dobu určitú do konca kalendárneho roka sme vytvorili pre 6 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na základe Úradom práce schváleného príspevku v zmysle § 50j Zákona o službách v zamestnanosti. Počas roka tiež umožníme študentovi Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove absolvovať individuálnu študijnú prax.

apríl 2015

Percentá z dane Mestských lesov Sabinov

Spoločnosť MsL Sabinov už tradične využila možnosť venovať 1,5 % z dane na verejnoprospešné účely. V roku 2015 to bolo spolu 148 eur v prospech 3 občianskych združení:

Karate klub SABINOV, Sabinov
Zdravie pre všetkých, Bratislava
Nádej pre Down, Sabinov

marec 2015