logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

Ukončené protipovodňové opatrenia za rok 2012

V tomto roku sme pokračovali v spolupráci s mestom a Sabinov a Úradom práce na projekte protipovodňových opatrení. Pri realizácii protipovodňových opatrení získali prácu od mája po dobu šiestich mesiacov piati pomocní robotníci a pilčík.
Práce začali čistením lístím zaplnených drevených odrážok na lesných cestách a čistením okrajov potokov. V júni po búrkovej prietrži bolo nevyhnutné čo najrýchlejšie odstránenie povodňových škôd. Na odstraňovanie nánosov hliny a kameňov na cestách a priepustoch bolo nutné do prác zapojiť techniku - bagre. Po odstránení škôd spôsobených povodňami a vyčistení hlinou zanesených odrážok nasledovala oprava poškodených prehrádzok a obnova 15 zničených prehrádzok. Na lokalitách Petrová, Zabraňská a nad Šomkou bol zvýšený pôvodný počet prehrádzok. Nové lokality pre prehrádzky boli určené nad hotelom Javorná, pri vlekoch v Drienici aj nad obcou Červená Voda. Priebežne počas celej letnej sezóny boli čistené minuloročné aj staršie odrážky.
Po ukončení prác v októbri bolo postavených v Drienici 91 a na Červenej Vode 103 nových prehrádzok, takže celkový počet prehrádzok na území Mestských lesov Sabinov narástol na počet 354.
Prehrádzka Červená Voda Prehrádzky Drienica Priekopa na usmernenie odtoku z lesnej cesty

November 2012

Lesopark Švabľovka si ceníme, alebo ničíme ?

Len málo obyvateľov miest sa môže pochváliť tým, čím sabinovčania, že majú les „čo by kameňom dohodil“. Juhozápadný okraj mesta je lemovaný lesom, ktorý domáci nazývajú Šanec, alebo Švabľovka. Severozápadná hranica pozemkov vo vlastníctve mesta je súčasne hranicou katastrálneho územia s obcou Pečovská Nová Ves. Hospodárenie v týchto lesoch s výmerou 68,05 ha vykonáva spoločnosť Mestské lesy Sabinov. Táto činnosť neobnáša ako niektorí mylne predpokladajú len ťažbu dreva, ale aj výsadbu stromčekov, ich ochranu pred burinou (vyžínanie), živočíšnymi škodcami (ohryz zverou, podkôrny hmyz),výchovu porastov (prerezávky) atď. Naši zamestnanci taktiež vykonávajú aj preventívne protipožiarne opatrenia (vyhrabávanie lístia, hliadky), údržbu chodníkov a odstraňovanie zlomov a vývratov stromov, aby bola zaistená bezpečnosť návštevníkov lesov. V lese je mnoho dôležitej práce, preto ich vôbec neteší množstvo odpadkov, ktoré tam pri svojej práci nájdu. Na úkor práce v lese ich tak aj napriek dobrovoľníckym akciám (školy) počas roka opakovane čaká zber odpadkov. V školskej lavici istotne každý počul vety: „Čo si do lesa prinesieme, to máme odnesiem aj späť domov. Odpady do lesa nepatria. a pod.“ Tieto zásady nestačí len poznať, oveľa dôležitejšie je sa nimi riadiť. Pozývame sabinovčanov na návštevu im najbližšieho lesa, súčasne ich však prosíme o udržiavanie poriadku v lese.
Ďakujeme, kolektív zamestnancov spoločnosti Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Odpad v lese Odvoz odpadu Pozostatok lavicky Luky za Svablovkou

Október 2012

Lesnícko - environmentálne platby

V minulom roku 2011 bola väčšia časť nami obhospodarovaného územia zaradená do Chráneného vtáčieho územia Čergov. Na základe tejto zmeny vznikla možnosť žiadať o lesnícko-environmentálne platby (LEP). Na pôdohospodársku platobnú agentúru sme predložili žiadosť na nasledujúce tri roky platnosti Lesného hospodárskeho plánu spolu so zoznamom pozemkov a grafickými prílohami. V septembri 2011 konateľ spoločnosti absolvoval školenie a získal osvedčenie žiadateľa o LEP od Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

V júni tohto roku nasledovala kontrola všetkých zaradených porastov pracovníkmi PPA a Obvodného lesného úradu Prešov. Preverovali sa predpísané spôsoby obnovy lesa, ponechávanie dostatočného množstva stojacich živých stromov po ťažbe, prípravných drevín (osika, jarabina, breza, rakyta) pri výchovných ťažbách, ponechávanie mŕtvej drevnej hmoty v porastoch, zachovávanie dutinových a hniezdnych stromov. Požaduje sa vylúčiť použitie prípravkov na ochranu rastlín a výhradne používanie biologicky odbúrateľného oleja. Vykonaná kontrola potvrdila dodržiavanie stanovených kritérií a vykonanie evidovaných lesníckych výchovných činnosti. Následne Pôdohospodárska platobná agentúra schválila poskytnutie lesnícko- environmentálnej platby za rok 2011. V podopatrení zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov - ochrana ohrozených druhov vtákov - dutinových hniezdičov alebo lesných kurovitých vtákov vo vyhlásených CHVÚ o výmere 70,07 ha a v podopatrení zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov - v územiach nezaradených do NATURA 2000 o výmere 22,01 ha.

August 2012

Účinnosť protipovodňových prehrádzok

V piatok 8.6.2012 popoludní približne od 1430 do 1630 sa okrajom Čergova, vrátane územia mestských lesov Sabinov prehnala intenzívna prívalová búrka s krupobitím. V zasiahnutých obciach Červená Voda, Drienica a Jakubovany bol vyhlásený zvýšený stupeň povodňovej aktivity. Nad spomenutými obcami na prítokoch v lesoch spravovaných spoločnosťou boli počas minulého roka vybudované protipovodňové prehrádzky, preto sme počas nasledujúceho týždňa vykonali čiastočný monitoring ich efektívnosti.
Výsledky kontroly nás pozitívne prekvapili: Nad obcou Červená Voda na prítokoch Čierneho potoka bolo skontrolovaných 57 prehrádzok, 1 prehrádzka bola odtrhnutá, 4 prehrádzky boli zboku alebo zospodu podmyté, 15 bolo zaplnených hlinou, konármi a kamením, ostatné prehrádzky boli čiastočne zanesené zodpovedajúc bežnej zrážkovej činnosti.
Nad obcou Drienica bolo skontrolovaných 54 prehrádzok na prítokoch Šomského potoka bolo strhnutých 9 prehrádzok na pravom prítoku v Zábraňskej, na ľavom prítoku zostali naplnené neporušené prehrádzky. Na lokalite od Petrovej bolo zaplnených naplaveninami 12 prehrádzok, pod chatou štátnych lesov už bol objem vody a tlak bočných prítokov taký silný a nárazový, že zničil 8 prehrádzok, avšak posledná prehrádzka č. 31 pri asfaltovej ceste vydržala a zadržala naplaveniny, ktoré by boli skončili na hlavnej komunikácii. Napriek uvoľneniu prehrádzok odplavené brvná nespôsobili žiadne škody, pretože zastali na rozšírených korytách tokov v lese.
Pre, tých ktorí, by chceli osobne vidieť prehrádzky, ktoré odolali piatkovému náporu zrážok a zadržali hlinu, konáre a valiace sa kamenie odporúčame pozrieť si prehrádzky, č 1-5 v Drienici na lokalite pri hotely Śomka (chodník od horného rohu detského ihriska).
Napriek tomu, že náporu vody neodolali všetky prehrádzky (ani kamenné dielo neodolá každému tlaku), čo súvisí najmä s objemom spadnutých zrážok, veľkosťou spádovej plochy, ako aj rôznorodým podložím ( kamenité, hlinité), na ktorom bola prehrádzka postavená „Skúška vodou“ nám ukázala ďalšie možnosti, ako zlepšiť efektívnosť vykonávaných opatrení. Súčasne povzbudila našich pracovníkov, ktorí sa stretávali s rôznymi posmeškami, v tom, že ich práca má skutočne význam.
Prehrádzka 4 Červená Voda Zanesená prehrádzka 4 Červená Voda Prehrádzka 6 Petrova Prehrádzka 6 s naplaveninami Prehradzka 9 Petrova Prehrádzka 9 zaplnená bahnom a vodou Prehrádzky pod priepustom Červená Voda Uvoľnená prehrádzka 41 Zábraňská

Jún 2012