logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

Z histórie

V dejinách mesta Sabinov sa prvá zmienka o mestských lesoch datuje do 13. storočia, kedy mešťania sabinovského chotára mali užívateľské právo na užívanie Čierneho a Merkovského lesa, ktoré sa rozprestierali po oboch stranách Torysy.

V 17. storočí mala významné postavenie šľachta a mešťania. Z politických privilégií, ktoré mesto v tomto období malo vychádzalo aj usporiadanie mestskej samosprávy na čele ktorej stál richtár s dvanásťčlenným senátom a obec s dvoma tribúnami. K významnejším voleným mestským úradníkom patrili lesní dozorcovia. Dlhé obdobia boli lesy spravované lesnými úradníkmi.

Na konci 19. storočia najväčšiu časť pozemkového vlastníctva tvorili mestské lesy, ktoré obhospodarovalo mesto samo. Priamo bolo obhospodarovaných 5 lesov, v ktorých malo vlastných lesníkov (strážcov): boli to lesy Stavenec, Majerský les, les na Červenej Vode, les v Jakubovanoch a v Drienici.

V druhej polovici 19. storočia mestská rada dala pokyn na zníženie veľkej zalesnenej plochy a intenzívne využívala lesné bohatstvo vyrúbaním 80 jutárov lesa na Červenej Vode a les sa zmeniť na pasienky. Vyrúbaná bola veľká časť urbárskeho lesa v Jakubovanoch a pre nedostatok paliva bolo vyrúbaných 300 siah dreva v lese Stavenec. Na stavebné drevo boli v roku 1873 vyrúbané časti Majerského lesa a lesa Krakovec. Na verejnej dražbe v roku 1888 bolo predaných 800 m3 stavebného dreva z Majerského lesa.

Podľa opatrenia krajinského úradu v roku 1939 po rozpustení obecných zastupiteľstiev a ich zložiek bola správa Mestského úradu odovzdaná do rúk vládneho komisára, ktorý prevzal správu celého mesta. V štruktúre mestského úradu jedným z oddelení bolo oddelenie hospodárske – poľovného hospodárstva za ktoré zodpovedal mestský gazda Ján Žemba a lesného hospodárstva za ktoré zodpovedal Eugen Kováč

V rokoch 1940 – 1944 vlastníctvo lesov, polí, podnikov predstavovalo základnú položku v hospodárení mesta a príjmy z tohto majetku zabezpečovali aktivity pri plnení zámerov predstaviteľov mesta na zlepšenie života obyvateľov

V roku 1950 boli sabinovské mestské lesy odovzdané podniku Československé štátne lesy. Majetok v tomto období tvorilo 1 536 ha lesných plôch, 108 ha lúk, pasienky, orná pôda a viaceré horárne spolu s horárňou v Sabinove. Najmä v prvej polovici 50 rokov prechádzali organizácie riadiace lesné hospodárstvo častými reorganizáciami. V roku 1952 bolo lesné hospodárstvo rozdelené na 2 samostatné činnosti. Pestovateľstvo prešlo do kompetencie Správy lesného hospodárstva a ťažbu riadil Šarišský lesný priemysel v Sabinove. Reorganizáciou sa zlepšila mechanizácia ťažby dreva no priniesla i neodborné zásahy a nedostatočnú kontrolu a tak v rokoch 1956 – 1960 sa obe činnosti dostali pod spoločné riadenie Krajskej správy lesov v Prešove, ktorej súčasťou bol Lesný závod v Sabinove. Medzi polesia, ktoré obhospodaroval, patrilo i polesie Sabinovské Dvory.

Novodobá história Mestských lesov Sabinov začala prijatím zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a následne protokolárnych prevzatím lesov od štátu.

Tieto lesy boli prevzaté mestom koncom roka 1992 a následne dané do užívania nájomnou zmluvou späť štátnym lesom do konca roka 1993 ako posledného roka platnosti LHP (1984-1993).

V roku 1994 po prevzatí lesov od štátu celkove obhospodarovali 1 140 ha pričom ročná ťažba v roku 1995 činila 2 110 m3. Lesné pozemky vlastnilo mesto na katastrálnych územiach Sabinova, Drienice, Jakubovian a Červenej Vody. Okrem toho lesné plochy v meste reprezentoval rekreačný les Švabľovka, kde sa predpokladalo vybudovanie mestského lesoparku.

Od začiatku roka 1994 do 15.1.2004 Mestské lesy Sabinov boli súčasťou Mestského úradu ako samostatné oddelenie mestských lesov. Štatutárom v tomto období bol primátor mesta.

Celá činnosť mestských lesov po ekonomickej stánke bola vedená ako podnikateľská činnosť mesta.

Od 16.1.2004 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 93 zo dňa 20.11.2003 vznikla obchodná spoločnosť s názvom Mestské lesy Sabinov, s.r.o. so sídlom Námestie slobody 57, Sabinov. Jediným a 100 % spoločníkom spoločnosti je mesto Sabinov.

Uvedeným uznesením mestského zastupiteľstva bol na základe odporúčaní za konateľa menovaný odborný lesný hospodár Ing. Peter Sasarák a súčasne boli menovaní členovia dozornej rady a valného zhromaždenia spoločnosti.

Spoločnosť hospodári na lesných pozemkov v majetku mesta, ktoré má v prenájme na základe nájomnej zmluvy.

Počnúc 1.januárom 2008 nadobudla platnosť zmluva o prenájme pozemkov s obcou Červená Voda, kde výmera obhospodarovaných pozemkov predstavuje necelých 100 ha lesných pozemkov.

Zdroj: Peter Kónya a kol.: Dejiny Sabinova, vydal: Mestský úrad Sabinov, 2000

Nájomná zmluva s obcou Červená Voda bola ukončená k 30.6.2015 formou Dohody, nakoľko obecné zastupiteľstvo neakceptovalo žiadnu cenovú ponuku o výške nájmu vychádzajúce z hospodárskych ukazovateľov PSoL (do roku 2023) predloženú MsL Sabinov.