logo
Mestské lesy Sabinov, s.r.o.
Town forests of Sabinov ltd.

2011201220132014201520162017201820192020

Aktuality

Zmena v orgánoch spoločnosti

Na základe Rozhodnutia Mesta Sabinov, zastúpeného Ing. Michalom Repaským, primátorom, ktorý v zmysle Obchodného zákonníka zastupuje jediného spoločníka, a jediný spoločník predstavuje najvyšší orgán spoločnosti, došlo k zmenám v zložení orgánov spoločnosti.

Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 18.11.2020 valné zhromaždenie spoločnosti predstavuje jediný spoločník – Mesto Sabinov v zastúpení jeho štatutárom. Uvedeným rozhodnutím došlo k úprave zakladateľskej listiny a Stanov spoločnosti.

Rovnakým rozhodnutím sa rozšíril počet členov dozornej rady z 3 na 6 a s účinnosťou od 1.12.2020 dozornú radu na základe schválenia valným zhromaždením doplnili traja členovia:

November/December 2020

Ochrana pred škodami spôsobenými zverou

V priebehu mesiaca september sa každoročne vykonáva náter mladých stromčekov prípravkom Cervakol – repelentný prípravok na ochranu ihličnatých a listnatých drevín pred zimným ohryzom zverou vo forme pastovitej disperzie. Zároveň sa na tieto mladé sadenice aplikovala aj mechanická ochrana drevín pred ohryzom a lúpaním. Vrcholové pupene mladých stromčekov sa chránia proti ohryzu štipcami. Celkovo sa ochrana vykonala na ploche 50,74 ha.

Výstavba oplôtkou s ktorou sa v roku 2020 začalo má zabezpečiť ochranu na určitých plochách a sadenice v oplôtkoch preto nie je potrebné ošetrovať (viď foto).

September 2020

OPATRENIA PROTI ŠKODÁM ZVEROU

V roku 2019 sme sa vzhľadom k narastajúcim škodám zverou rozhodli, že naša spoločnosť radikálnejšie pristúpi k opatreniam na zamedzenie škodám zverou, ktoré nám každoročne na mladých lesných porastoch vznikajú. Z tohto dôvodu boli vybrané lokality, v ktorých sa vybudujú oplôtky. Materiál bol síce zakúpený už v minulom roku 2019 a práce boli naplánované na minulý rok, so samotnou realizáciou oplôtkov sa začalo v máji tohto roka.

Do konca júna boli vybudované 2 oplôtky a to v lokalite Borsuky – dielec 44a IV na ploche 0,08 ha v dĺžke 120 m a v dielci 43 00 na ploche 0,04 ha v dĺžke 80 m.

Škody zverou vyčísľujú v ročných termíne do 31.júla za obdobie 1.7. – 30.6. predchádzajúceho roka. Za obdobie 1.7.2019 – 30.6.2020 boli škody zverou vyčíslené v hodnote 4 682,39 €.

Júl 2020

VZÁCNA NÁVŠTEVA

Tento rok nás už druhý krát poctil návštevou na našej záhrade pán bocian. Prvý krát sa ukázal a krátkou návštevou nás poctil koncom apríla. Druhý krát s dlhším pobytom k nám doletel na deň mením Petra a Pavla. Nevieme, či prišiel nášmu šéfovi zablahoželať k sviatku, alebo si prišiel pochutnať na nejakých dobrotách, ktoré hádam u nás našiel. Podarilo sa nám zaznamenať pár okamihov z jeho návštevy.

Jún 2020

AKO SA VEREJNÝ ÚŽITOK MENÍ NA SÚKROMNÝ

Viackrát sa už zverejňovali články na webe mesta, našej web stránke či články v Sabinovskom mesačníku týkajúce sa vandalizmu, znečisťovania prímestského rekreačného lesa Švabľovka, avšak očakávaný efekt nepriniesli.

Možno viacerí z Vás boli svedkom znečistenia odpadkami po „párty“ akciách, prípadne ste sa nevyhli stretu s motorkármi, štvorkolkármi, ktorí radi brázdia lesnými chodníkmi alebo inými nelegálnymi aktivitami v našom prímestskom rekreačnom lese. Prešli ste okolo, pomysleli si o tom svoje a išli ďalej svojou cestou.

Na mieste je otázka .... prečo sa to deje? Možno by sa to dalo považovať za rečnícku otázku a tým by to skončilo, ide však o celospoločenskú problematiku, ktorá sa filozofovaním určite nevyrieši a je potrebné prejsť k skutkom. A začať by sme mali každý sám od seba.

V zmysle zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. je v lese zakázaný prejazd štvorkoliek a motoriek po lese, no deje sa to i tak. Ojedinele je možné identifikovať takýchto „hriešnikov“ na základe ŠPZ a oznámením tohto nezákonného jednania príslušným orgánom je možné tento skutok „potrestať“ a čiastočne u daného jedinca eliminovať (ak sa poučí).

Odpadky v lese .... tak túto tému radšej ani nezačínať .... na to existuje len jedno, síce nepísané pravidlo .... čo si do lesa donesiem, to tam neostane, ale ako intelektuálne zmýšľajúca osoba si odpadky vezmem so sebou, lebo viem že patria do koša a tam aj skončia.

To by bolo k dvom prehreškom, ale najnovšou novinkou je svojvoľné delegovanie sa do úlohy „ja pán ... ja som niekto kto je viac“. Čo to znamená? V roku 2019 sa ukončilo zameriavanie majetkových hraníc v danej lokalite a geodetom zamerané body boli dočasne stabilizované drevenými kolíkmi označené reflexnou farbou. Na naše prekvapenie tieto kolíky boli na niektorých miestach vyťahané a odhodené. Už to bolo samo o sebe negatívnom, no museli si s tým naši zamestnanci poradiť nakoľko dané body boli stabilizované hraničnými kopcami. Stabilizácia geodetických bodov mala byť zabezpečená betónovými stĺpikmi, ktoré naši zamestnanci zakopávali do hĺbky min. 40 – 50 cm a boli zakúpené našou spoločnosťou. Po zistení, že tieto stĺpiky, ktoré mali plniť svoju funkciu sa stali objektom záujmu „miestnych machrov“, ktorí si potrebujú niečo dokazovať a pri opekaní si nemajú na čo sadnúť, si z nich spravili lavičky. Otázka prečo, pokračuje práve tu .... čo tým chceli povedať ... že nemajú na čom sedieť? A iné riešenie nebolo? Že sa hrali na machrov pred slečnami? Že siahli na niečo, čo nie je ich?

Tak, je to žiaľ globálny problém, nakoľko na vlastný majetok sme hákliví, ale nemáme rešpekt voči verejnému resp. cudziemu majetku a ten využívame pre vlastné účely. A na záver už len jedna poznámka .... zdegradovala sa práca geodetov, ktorých prácu mimochodom platilo mesto z „našich“ peňazí, znevážila sa práca robotníkov, ktorí prácne zakopávali tieto stĺpiky do zeme a v konečnom dôsledku takouto činnosťou došlo k „zneužitiu“ toho čo slúžilo všetkým pre osobný účel dotyčného či dotyčných, aby si spríjemnil svoj pobyt v prírode no treba dodať, že na úkor nás ostatných.

Prosím, správajme sa ako ľudia a pristupujme k veciam verejným tak, že slúžia nielen nám ale všetkým a nesiahajme sebecky na to, čo nie je naše.

Jún 2020

ZHODNOCOVANIE DREVNÉHO ODPADU

Na základe Rozhodnutia Okresného úradu v Prešove, odboru starostlivosti o životné prostredie naša spoločnosť získala oficiálne spolu s rozšírením predmetu živnosti o danú činnosť oprávnenie zhodnocovať drevný odpad po údržbe zelene v meste Sabinov. Doteraz sa táto činnosť realizovala 4 x v krátkych etapách v mesiacoch január, marec, apríl a máj.

Na základe objednávky našich služieb sme uvedené služby poskytli aj jednej fyzickej a jednej právnickej osoby okrem samotného mesta na základe ich objednávky. Štiepkovač sme využili aj u nás na záhrade po oreze borovíc a zostatkov zo zrezania vianočných stromčekov v našom areáli. Pracovníci si otestovali aj prácu so štiepkovačom v teréne a to konkrétne v lokalite Gigacnik, kde zoštiepkovávali drevnú hmotu – zvyšky po ťažbe a tak vyčistili a „upratali“ lesný sklad.

Štiepkovanie drevného odpadu z verejnej zelene sa bude realizovať aj po jesennom upratovaní.

Apríl 2020

SEZÓNA V MESTSKÝCH LESOCH

Sezónu v pestovnej činnosti v roku 2020 poznačila epidémia COVID-19, ktorá výrazne ovplyvnila začiatok prác. Nemalo to však nič dočinenia so samotnými prácami, ale s finančnými možnosťami odplaty za tieto práce. Vzhľadom k nedostatku zrážok v mesiaci apríl bolo potrebné uskutočniť zalesnenie v lesných porastoch. S ohľadom na situáciu sme sa rozhodli situáciu riešiť tak, že s našimi sezónnymi zamestnancami sme na krátke obdobie (koniec marca do konca apríla) uzatvorili dohody o vykonaní práce. V rámci uvedených dohôd vzhľadom k vyhlásenému riziku vzniku požiarov títo zamestnanci vykonávali aj protipožiarne hliadky.

Nakoľko sa situácia menila takmer denne, od 1. júna boli so zamestnancami v pestovnej činnosti uzatvorené pracovné zmluvy na kratšie obdobie a to do 31.8.2020. Ako budú následne práce – ošetrovanie mladých lesných porastoch proti ohryzu zverou, ktoré sa vykonávajú prevažne v mesiacoch september – november, sa bude rozhodovať v septembri v závislosti od situácie s odbytom drevnej hmoty a finančným možnostiam našej spoločnosti.

Apríl 2020

ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIAROV

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov bolo Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Prešove odvolané dňa 5.5.2020 o 10.00 hod.

Dňa 6.4.2020 od 12:00 hod bolo vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode Prešov a Sabinov.

Fyzickým osobám sa ZAKAZUJE:

Žiadame všetkých, aby uvedený zákaz dodržiavali. V prípade zahliadnutia požiaru Vás okamžite žiadame kontaktovať Hasičský a záchranný zbor na tel. čísle 150.

Naši zamestnanci budú vykonávať počnúc dnešným dňom protipožiarne hliadky na nami obhospodarovaných lesných pozemkoch.


SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU PO ÚDRŽBE ZELENE

V súvislosti s nákupom techniky na spracovanie drevnej hmoty po ťažbe a údržbe verejnej zelene bolo potrebné získať súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch. Toto rozhodnutie bolo vydané dňa 30.3.2020 Okresným úradom v Prešove, odborom starostlivosti o životné prostredie. Jeho znenie nájdete tu: OU súhlas na zhodnocovanie odpadov

Rovnako sa našej spoločnosti rozšíril aj predmet podnikania o nakladanie s inými ako nebezpečnými odpadmi. Osvedčenie - živnostenský

Regionálny príspevok

V rámci plnenia schválených ročných priorít pre okres Sabinov na rok 2019 bol našej spoločnosti poskytnutý regionálny príspevok na nákup techniky pre spracovanie drevného odpadu po ťažbe dreva a údržbe verejnej zelene za účelom výroby štiepky. Tento projekt je v súlade s akčným plánom rozvoja okresu Sabinov pre podporu regionálnej a miestnej ekonomiky vo všetkých odvetviach s dôrazom na priemysel, poľnohospodárstvo a lesníctvo. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. 575/2019 bola podpísaná dňa 20.8.2019 na základe žiadosti o poskytnutí regionálneho príspevku, ktorá obsahovala pôvodný rozpočet a zámer využitia regionálneho príspevku. Maximálna výška regionálneho príspevku bola zmluvou stanovená na 80 tis. Eur. Na základe verejných obstarávaní jednotlivých položiek kapitálových výdavkov a po samotnej kontrole verejných obstarávaní nám boli poukázané finančné prostriedky na obstaranie techniky v celkovej čiastke 54 792,59 €. Regionálny príspevok bol použitý na nákup štiepkovača, terénneho vozidla na ťahanie prívesu do 3,5 t, brzdený prívesný vozík do 3,5 t a pomocné technické vybavenie pre obsluhu. Pomer spolufinancovania nákupu techniky z vlastných zdrojov je 30 % oprávnených výdavkov.

Podmienkou poskytnutia regionálneho príspevku bolo vytvorenie pracovných miest. Priamo podporené a teda vytvorené sú tri nové pracovné miesta a to strojník k štiepkovaču a dvaja pomocní pracovníci k obsluhe stroja.

Štiepkovač typu GreenMech Safe Trak 16-23 je samochodný pásový štiepkovač, ktorý bol vyvinutý pre prácu v lesoch na ekologické čistenie lesa po ťažbe a zároveň bude spracovávať zvyškovú drevnú hmotu po údržbe verejnej zelene v meste Sabinov prípadne v okolitých obciach. Tento stroj má na nerovnom povrchu dobrú stabilitu a v klzkom, či kopcovitom teréne je schopný spracovať pri plnom výkone až 4,7 ton odpadu za pracovnú smenu.

Tento projekt bol podporený úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Úrad podpredsedu vlády SR